عباسعلی ساری

صفحه نخست /عباسعلی ساری
عباسعلي ساري
نام و نام خانوادگی عباسعلی ساری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم و صنایع غذایی ایران 17(104) (1399) 51-64
2 علوم غذایی و تغذیه 17(2) (1399) 81-90
3
Archives of hygiene sciences 8 (2019) 66-70
4 بهداشت مواد غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 8:4(32) (1397) 67-84
5 مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران سوم (1397) 54-60
6
JOURNAL OF FOOD SAFETY 38(6) (2018) 1-8
7 فناوری های نوین غذایی دوره 5 شماره 3 (1397) 469-483
8
journal of research and health 8(1) (2018) 47-51
9 Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology سال دوازدهم، شماره 3، پاییز 1396 (2017) 55-64
10
International Food Research Journal 24 (2017) 1963-1966
11
Comparative Clinical Pathology -3 (2017) 234-37
12 مجله سلامت و بهداشت اردبیل 8 (1396) 27-34
13
Food Science & Nutrition 00 (2017) 1-6
14
Iranian journal of toxicology -مجله سم شناسی و مسمومیت های ایران 6 (1395) 7-13
15 Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology یازدهم (2016) 105-112
16 آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی 28 (1392) 300-312
17 گیاهان دارویی س 11- دوره دوم- ویژه نامه ش 9 (1391) 205-215
18 پژوهش های تجربی حسابداری دوره 1- ش4 (1390)