صدیقه زودرنج

صفحه نخست /صدیقه زودرنج
نام و نام خانوادگی صدیقه زودرنج
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 لسان مبین سال دهم دوره جدید شماره 34 زمستان 97 (1397) 1-25
2 ادبیات پایداری سال دهم شماره هیجدهم بهار و تابستان 97 (1397) 149-172
3 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 4 (1397) 79-106
4 مطالعات بیداری اسلامی دوره 6 شماره11 بهار وتابستان 96 (1396) 64-76
5 مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره 12 شماره 38 (1395) 169-190
6 پژوهش های ادبی - قرآنی سال سوم شماره سوم (1394) 140-159
7 ادبیات دینی دوره 3 شماره7 پاییز و زمستان93 (1393) 7-32
8 پژوهشنامه انقلاب اسلامی شماره 10 سال سوم (1393) 17
9 ادبیات دینی 3 (1391) 7-22