پویا زمانی

صفحه نخست /پویا زمانی
پويا زماني
نام و نام خانوادگی پویا زمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم دامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک - ایران، تهران - 27 تا 29 دی 1399
2
هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور - ایران، تهران - 15 و 16 بهمن 1398
3
هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور - ایران، تهران - 15 و 16 بهمن 1398
4 پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان - ایران، کرمان - 24 مهر 1398
5 پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان - ایران، کرمان - 24 مهر 1398
6 شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران - ایران، زنجان - 05 تا 07 شهریور 1398
7 شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران - ایران، زنجان - 05 تا 07 شهریور 1398
8
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، تهران - 04 و 05 اردیبهشت 1398
9 یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک، بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران - ایران، همدان - 12 تا 14 شهریور 1397
10 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
11 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
12 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
13 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
14 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
15 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
16 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
17 هشتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، سنندج - 06 و 07 شهریور 1397
18 همایش بین المللی توسعه همکاری های علمی منطقه ای باموضوع علوم صنایع غذایی و کشاورزی - ایران، مشهد - 02 و 03 شهریور 1397
19
سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران - ایران، تهران - 23 تا 25 اردیبهشت 1397
20
نوزدهمین کنفرانس بین المللی تغذیه حیوانات پیشرفته - ایتالیا، رم - 20 آبان تا 21 آذر 1396
21 سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور - ایران، ساری - 04 آبان 1396
22 سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور - ایران، ساری - 04 آبان 1396
23 سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور - ایران، ساری - 04 آبان 1396
24 چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی - ایران، کرمان - 15 شهریور 1396
25 چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی - ایران، کرمان - 15 شهریور 1396
26 چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی - ایران، کرمان - 15 شهریور 1396
27 چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی - ایران، کرمان - 15 شهریور 1396
28
بیست و یکمین همایش اروپایی تغذیه طیور - اسپانیا، سالو-ویلا سیکا - 18 تا 21 اردیبهشت 1396
29 هفتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، کرج - 17 و 18 شهریور 1395
30 هفتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، کرج - 17 و 18 شهریور 1395
31 هفتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، کرج - 17 و 18 شهریور 1395
32 هفتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، کرج - 17 و 18 شهریور 1395
33 هفتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، کرج - 17 و 18 شهریور 1395
34 هفتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، کرج - 01 فروردین 1300 تا 28 مرداد 1395
35 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران - ایران، تهران - 01 تا 03 خرداد 1395
36 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران - ایران، تهران - 01 تا 03 خرداد 1395
37
پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی - ایران، اصفهان - 29 و 30 اردیبهشت 1395
38
پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی - ایران، اصفهان - 29 و 30 اردیبهشت 1395
39 دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور -دانشگاه گرگان - ایران، گرگان - 02 دی 1394
40 دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور -دانشگاه گرگان - ایران، گرگان - 02 دی 1394
41 دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور -دانشگاه گرگان - ایران، گرگان - 02 دی 1394
42
16th Congress on Reproductive Biomedicine and 10th Royan Nursing and Midwifery Seminar - Iran, Tehran - September 02 - 03, 2015
43 چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران، همدان، ایران - ایران، همدان - 30 اردیبهشت تا 01 خرداد 1394
44 چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران، همدان، ایران - ایران، همدان - 30 اردیبهشت تا 01 خرداد 1394
45 دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست - ایران، تهران - 16 تا 18 اسفند 1393
46 ششمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1393
47 ششمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1393
48 ششمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1393
49 ششمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1393
50 ششمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1393
51 ششمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1393
52 ششمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1393
53 ششمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1393
54
The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources - کرمانشاه, 0 - December 25 - 26, 2013
55
The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources - کرمانشاه, 0 - December 25 - 26, 2013
56 همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا - ایران، 2 - 25 آبان 1391
57 پنجمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، 2 - 08 و 09 شهریور 1391