پویا زمانی

صفحه نخست /پویا زمانی
پويا زماني
نام و نام خانوادگی پویا زمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم دامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
SMALL RUMINANT RESEARCH 178 (2019) 43-45
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE 39 (2019) 139-145
3
REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT 31 (2019) 1127-1133
4 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 121 (1397) 275-302
5
Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias 32 (2019) 58-63
6
Animal 13 (2019) 1797-1803
7 تحقیقات تولیدات دامی 7 (3) (1397) 25-34
8 پژوهش های تولیدات دامی 9 (1397) 1-8
9
ANIMAL GENETICS 49 (2018) 488-491
10 علوم دامی ایران 49 (1397) 267-284
11 پژوهش های علوم دامی ایران 10-1 (1397) 35-46
12
Acta Scientiarum - Animal Sciences 40 (2018) ISSN on-line: 1807-8
13
Journal of Livestock Science and Technology 6 (1) (2018) 39-47
14 پژوهش های تولیدات دامی 9 (1397) 63-70
15
Meta Gene 15 (2018) 23-26
16
International Journal of Fertility and Sterility 12 (2018) 51-55
17 پژوهش های علوم دامی ایران 9 (1396) 314-327
18
BRITISH POULTRY SCIENCE 58 (2017) 498-505
19
JOURNAL OF DAIRY RESEARCH 84 (2017) 248-253
20 تولیدات دامی 2 (1396) 389-401
21 علوم دامی ایران 48 (1396) 109-117
22
EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 68 (2017) 345–364
23 علوم دامی ایران 47 (1395) 507-517
24
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES 41 (2017) 30-37
25
Journal of Livestock Science and Technology 5(1) (2017) 1-8
26
SMALL RUMINANT RESEARCH 145 (2016) 115-122
27 پژوهش های علوم دامی 26 (1395) 12-21
28 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 111 (1395) 163-176
29
ANIMAL BIOTECHNOLOGY 27 (2016) 251-261
30 علوم دامی ایران 47 (1395) 145-153
31
REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS 51 (2016) 631-637
32
Annals of Animal Science 16 (2016) 425-438
33 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 4 (1395) 77-94
34 علوم دامی ایران 46 (1394) 407-415
35 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 109 (1394) 35-44
36 علوم دامی ایران 46 (1394) 235-246
37
BRITISH POULTRY SCIENCE 56 (2015) 631-638
38
SMALL RUMINANT RESEARCH 132 (2015) 123-127
39
Iranian Journal of Applied Animal Science 5 (2015) 647-654
40
Iranian Journal of Applied Animal Science 5 (2015) 615-621
41
Iranian Journal of Applied Animal Science 5 (2015) 731-735
42
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE 166, 1-2 (2015) 47-53
43
SMALL RUMINANT RESEARCH 130 (2015) 47-53
44
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH 0 (2015) 1-9
45
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION 47 (2015) 855-860
46
Annals of Animal Science 15 (2015) 337-348
47
Iranian Journal of Applied Animal Science 5 (2015) 121-126
48
Archives of Phytopathology and Plant Protection 48 (2015) 313-318
49 پژوهش های علوم دامی 24 (1393) 85-95
50
Iranian Journal of Applied Animal Science 4 (2014) 803-808
51 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2 (1393) 51-68
52
Animal Production Science 54 (2014) 299-307
53
GENE 540 (2014) 92-95
54 دوره 44- ش2 (2013) 113-120
55
GENE 524 (2013) 296-305
56
GENE 524 (2013) 296-303
57 جلد20- ش3 (2013) 584-598
58
Vol. 14, No. 4 (2013) 277-282
59
Iranian Journal of Veterinary Research vol 14 , no 4 (2013) 6
60 علوم دامی ایران دوره 43- ش2 (1391) 161-171