حسن زلقی

صفحه نخست /حسن زلقی
حسن زلقي
نام و نام خانوادگی حسن زلقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / حسابداری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 هیجدهمین همایش ملی حسابداری ایران - ایران، یزد - 20 آذر 1399
2 نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای - ایران، گنبد کاووس - 02 مهر 1399
3 هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران - ایران، قم - 03 و 04 مهر 1398
4 چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی - ایران، تهران - 12 اردیبهشت 1398
5 هفتمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین - ایران، گرگان - 22 مهر 1397
6 پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - ایران، تهران - 25 و 26 اردیبهشت 1397
7 پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - ایران، تهران - 25 و 26 اردیبهشت 1397
8 اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی - ایران، تبریز - 23 آذر 1396
9 اولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی - ایران، ملایر - 03 خرداد 1396
10 اولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی - ایران، ملایر - 03 خرداد 1396
11 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری - ایران، تهران - 25 شهریور 1395
12 کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری - ایران، تهران - 31 تیر 1395
13 چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران - ایران، ارومیه - 05 و 06 خرداد 1395
14 چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری - ایران، تبریز - 23 اردیبهشت 1395
15 چهارمین کنفرالنس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - ایران، تهران -مرکز همایش های رازی - 10 اسفند 1394
16 چهارمین کنفرالنس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - ایران، تهران -مرکز همایش های رازی - 10 اسفند 1394
17 سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - ایران، تهران - 30 مهر 1394
18 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت حسابداری اقتصاد - ایران، تهران - 26 شهریور 1394
19 چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین - ایران، تهران - 12 مرداد 1394
20 کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری - ایران، تبریز - 01 مرداد 1394
21 کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری - ایران، تبریز - 01 مرداد 1394
22 سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران - ایران، تهران - 30 و 31 اردیبهشت 1394
23 دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری - ایران، تهران - 21 اسفند 1393
24 دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری - ایران، تهران - 21 اسفند 1393
25 اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - ایران، تهران - 15 اسفند 1393
26 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی - ایران، شیراز - 10 اسفند 1393
27 دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران - ایران، شیراز - 01 و 02 اردیبهشت 1393
28 نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی - ایران، 2 - 10 و 11 اردیبهشت 1392