حسن زلقی

صفحه نخست /حسن زلقی
حسن زلقي
نام و نام خانوادگی حسن زلقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / حسابداری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 راهبرد مدیریت مالی سال نهم شماره 35 (1400) 65-86
2 پژوهش های تجربی حسابداری سال یازدهم شماره39 (1400) 1-22
3 مدیریت دارایی و تأمین مالی سال 8 شماره 4-پیاپی 31 (1399) 85-100
4 مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 17 شماره68 (1399) 121-143
5 دانش حسابداری مالی دوره7 شماره 3-پیاپی 26 (1399) 85-110
6 بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره 27 شماره2 (1399) 202-230
7 مدیریت دارایی و تأمین مالی 7(3) (1398) 71-84
8 دانش حسابداری 10(2) (1398) 21-42
9 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 11(41) (1398) 1-22
10 پژوهش های حسابداری مالی 11(1) (1398) 101-116
11 حسابداری مالی 9(36) (1397) 126-159
12
ADVANCES IN MATHEMATICAL FINANCE AND APPLICATIONS 4(1) (2019) 71-88
13 مطالعات تجربی حسابداری مالی سال15 و شماره58 (1397) 161-179
14 دانش حسابداری مالی 5(1) (1397) 101-125
15 تحقیقات حسابداری و حسابرسی 37 (1397) 57-72
16 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 36 (1396) 151 -170
17 حسابداری مالی 35 (1396) 1 -25
18 مدیریت اطلاعات سلامت چهارم (1396) 155-160
19 مطالعات تجربی حسابداری مالی 53 (1396) 165-190
20
International Journal of Management, Accounting & Economics 4 (2017) 596-610
21 دانش حسابداری سال هفتم-شماره 26 (1395) 151-170
22 راهبرد مدیریت مالی سال چهارم، شماره سیزدهم (1395) 121-137
23 دانش حسابرسی - دیوان محاسبات سال شانزدهم، شماره 62 (1395) 121-136
24
Asian Journal of Finance & Accounting Vol. 8, No. 1 (2016) 23-37
25
International Journal of Management, Accounting & Economics Vol.1, No.2 (2015) 14-28
26 فصل نامه حسابداری سلامت سال سوم- شماره سوم شماره پیاپی 9 (1394) 59-78
27 دانش حسابرسی - دیوان محاسبات سال 14 شماره 58 (1394) 171-188
28 بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره 22 شماره 1 (1394) 41-58
29 دانش حسابداری مالی 3 (1393) 49-67
30
International Journal of Financial Management جلد 4 شماره 1 (2015) 11-21
31 پژوهش های تجربی حسابداری 3 (1393) 15-28
32 راهبرد مدیریت مالی 5 (1393) 121-136
33
International Journal of Financial Management Volume 4 issue 1 (2014) 11-21
34
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES Vol.4, Issue, 2 (2014) 813-818
35
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES 4 (2014) 813-818
36 (13) 51 (2013) 5-22
37 سال 13- شماره پیاپی 50 (2013) 99-118
38 (2) 7 (2013) 119-147