حسن زلقی

صفحه نخست /حسن زلقی
حسن زلقي
نام و نام خانوادگی حسن زلقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / حسابداری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت دارایی و تأمین مالی 7(3) (1398) 71-84
2 دانش حسابداری 10(2) (1398) 21-42
3 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 11(41) (1398) 1-22
4 پژوهش های حسابداری مالی 11(1) (1398) 101-116
5 حسابداری مالی 9(36) (1397) 126-159
6
ADVANCES IN MATHEMATICAL FINANCE AND APPLICATIONS 4(1) (2019) 71-88
7 مطالعات تجربی حسابداری مالی سال15 و شماره58 (1397) 161-179
8 دانش حسابداری مالی 5(1) (1397) 101-125
9 تحقیقات حسابداری و حسابرسی 37 (1397) 57-72
10 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 36 (1396) 151 -170
11 حسابداری مالی 35 (1396) 1 -25
12 مدیریت اطلاعات سلامت چهارم (1396) 155-160
13 مطالعات تجربی حسابداری مالی 53 (1396) 165-190
14
International Journal of Management, Accounting & Economics 4 (2017) 596-610
15 دانش حسابداری سال هفتم-شماره 26 (1395) 151-170
16 راهبرد مدیریت مالی سال چهارم، شماره سیزدهم (1395) 121-137
17 دانش حسابرسی - دیوان محاسبات سال شانزدهم، شماره 62 (1395) 121-136
18
Asian Journal of Finance & Accounting Vol. 8, No. 1 (2016) 23-37
19
International Journal of Management, Accounting & Economics Vol.1, No.2 (2015) 14-28
20 فصل نامه حسابداری سلامت سال سوم- شماره سوم شماره پیاپی 9 (1394) 59-78
21 دانش حسابرسی - دیوان محاسبات سال 14 شماره 58 (1394) 171-188
22 بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره 22 شماره 1 (1394) 41-58
23 دانش حسابداری مالی 3 (1393) 49-67
24
International Journal of Financial Management جلد 4 شماره 1 (2015) 11-21
25 پژوهش های تجربی حسابداری 3 (1393) 15-28
26 راهبرد مدیریت مالی 5 (1393) 121-136
27
International Journal of Financial Management Volume 4 issue 1 (2014) 11-21
28
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES Vol.4, Issue, 2 (2014) 813-818
29
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES 4 (2014) 813-818
30 (13) 51 (2013) 5-22
31 سال 13- شماره پیاپی 50 (2013) 99-118
32 (2) 7 (2013) 119-147