حسن زلقی

صفحه نخست /حسن زلقی
حسن زلقي
نام و نام خانوادگی حسن زلقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / حسابداری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت دارایی و تأمین مالی سال 8 شماره 4-پیاپی 31 (1399) 85-100
2 مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 17 شماره68 (1399) 121-143
3 دانش حسابداری مالی دوره7 شماره 3-پیاپی 26 (1399) 85-110
4 بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره 27 شماره2 (1399) 202-230
5 مدیریت دارایی و تأمین مالی 7(3) (1398) 71-84
6 دانش حسابداری 10(2) (1398) 21-42
7 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 11(41) (1398) 1-22
8 پژوهش های حسابداری مالی 11(1) (1398) 101-116
9 حسابداری مالی 9(36) (1397) 126-159
10
ADVANCES IN MATHEMATICAL FINANCE AND APPLICATIONS 4(1) (2019) 71-88
11 مطالعات تجربی حسابداری مالی سال15 و شماره58 (1397) 161-179
12 دانش حسابداری مالی 5(1) (1397) 101-125
13 تحقیقات حسابداری و حسابرسی 37 (1397) 57-72
14 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 36 (1396) 151 -170
15 حسابداری مالی 35 (1396) 1 -25
16 مدیریت اطلاعات سلامت چهارم (1396) 155-160
17 مطالعات تجربی حسابداری مالی 53 (1396) 165-190
18
International Journal of Management, Accounting & Economics 4 (2017) 596-610
19 دانش حسابداری سال هفتم-شماره 26 (1395) 151-170
20 راهبرد مدیریت مالی سال چهارم، شماره سیزدهم (1395) 121-137
21 دانش حسابرسی - دیوان محاسبات سال شانزدهم، شماره 62 (1395) 121-136
22
Asian Journal of Finance & Accounting Vol. 8, No. 1 (2016) 23-37
23
International Journal of Management, Accounting & Economics Vol.1, No.2 (2015) 14-28
24 فصل نامه حسابداری سلامت سال سوم- شماره سوم شماره پیاپی 9 (1394) 59-78
25 دانش حسابرسی - دیوان محاسبات سال 14 شماره 58 (1394) 171-188
26 بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره 22 شماره 1 (1394) 41-58
27 دانش حسابداری مالی 3 (1393) 49-67
28
International Journal of Financial Management جلد 4 شماره 1 (2015) 11-21
29 پژوهش های تجربی حسابداری 3 (1393) 15-28
30 راهبرد مدیریت مالی 5 (1393) 121-136
31
International Journal of Financial Management Volume 4 issue 1 (2014) 11-21
32
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES Vol.4, Issue, 2 (2014) 813-818
33
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES 4 (2014) 813-818
34 (13) 51 (2013) 5-22
35 سال 13- شماره پیاپی 50 (2013) 99-118
36 (2) 7 (2013) 119-147