محمدعلی زلفی گل

صفحه نخست /محمدعلی زلفی گل
نام و نام خانوادگی محمدعلی زلفی گل
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی آلی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 296 (2019) 111748
2
ELECTROCHIMICA ACTA 326 (2019) 134990-...
3
ACS Omega 4 (2019) 17379-17392
4
Molecular Catalysis 475 (2019) 110403
5
POLYHEDRON 170 (2019) 138-150
6
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 895 (2019) 55-63
7
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 33 (2019) e4691
8
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 33 (2019) e5024
9
ChemistrySelect 4 (2019) 337-346
10
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1175 (2019) 428-438
11
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 45 (2019) 4789–4799
12
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 33 (2019) e4933
13
ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL 51 (2019) 192-197
14
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 45 (2019) 3795–3807
15
Acta Microbiologica Hellenica 64 (2019) 33-40
16
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 45 (2019) 3453–3480
17
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 119 (2019) 719-724
18
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 33 (2019) e4690
19 پژوهش های صنایع غذایی 28 (1397) 89-102
20
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 58 (2019) 3583-3594
21
Molecular Catalysis 463 (2019) 20-29
22
ChemistrySelect 4 (2019) 1122 –1126
23
Iranian Journal of Catalysis 9 (2019) 37-49
24
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 44 (2018) 7595–7618
25
ChemistrySelect 3 (2018) 12791-12796
26
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 271 (2018) 872-884
27
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 271 (2018) 778-785
28
ChemistrySelect 3 (2018) 12144-12149
29
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 37(6) (2018) 223-238
30
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 42 (2018) 14308-14317
31
ChemistrySelect 3 (2018) 11134-11140
32
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 15 (2018) 2259–2270
33
JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 41 (2018) e12830
34
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY 66 (2018) 307-315
35
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 444 5255–5269 (2018) 5255–5269
36
ChemistrySelect 3 (2018) 8947-8954
37
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 44 (2018) 7093–7106
38 پژوهش های صنایع غذایی 77 (1397) 1-18
39
Molecular Catalysis 452 (2018) 192-246
40
Molecular Catalysis 452 (2018) 260-263
41
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 249 (2018) 144-152
42
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 42 (2018) 12539-12548
43
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 32 (2018) e3933
44
MOLECULAR DIVERSITY 22 (2018) 335–342
45
Organic Chemistry Research 4 (2018) 43-57
46
SYNLETT 29 (2018) 89-93
47
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 44 (2018) 2839–2852
48
Molecular Catalysis 449 (2018) 142-151
49
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 55 (2018) 1061-1068
50
ChemistrySelect 3 (2018) 3042-3047
51
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 83 (2018) 3645–3650
52
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 32 (2018) e4043
53
International Journal of Applied Chemistry 12 (2018) 51-56
54
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 15 (2018) 471–481
55
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 32 (2018) e4063
56
TETRAHEDRON LETTERS 59 (2018) 383-387
57
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 444 (2018) 191–200
58
Arabian Journal of Chemistry 10 (2017) 801–810
59
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 14 (2017) 2485–2493
60
CATALYSIS COMMUNICATIONS 102 (2017) 44–47
61
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 95 (2017) 1248-1252
62
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 14 (2017) 2187–2198
63
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 41 (2017) 9276-9290
64
FUEL 208 (2017) 214–222
65
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 31 (2017) e3775
66 شیمی کاربردی 12 (1396) 197-208
67
CATALYSIS LETTERS 147 (2017) 2083–2099
68
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 31 (2017) e3690
69
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 43 (2017) 3291–3305
70
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 31 (2017) e3633
71
RSC Advances 7 (2017) 53617
72
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 95 (2017) 560-570
73
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 31 (2017) e3598
74
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 14 (2017) 1839–1852
75
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 41 (2017) 4431
76
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 31 (2017) e3883
77
Green Chemistry Letters and Reviews 10 (2017) 117–120
78
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 14 (2017) 121–134
79
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 95 (2017) 194–198
80
SYNLETT 28 (2017) 1173-1176
81
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1137 (2017) 674-680
82
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 232 (2017) 174–181
83
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 70 (2017) 340–360
84
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 309 (2017) 480-488
85
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 95 (2017) 16–21
86
Bulgarian Chemical Communications 49 (2017) 87
87
CROATICA CHEMICA ACTA 89 (2016) 317–322
88
RSC Advances 6 (2016) 104875
89
RSC Advances 6 (2016) 108896
90
RSC Advances 6 (2016) 102280
91
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 425 (2016) 217-228
92
RSC Advances 6 (2016) 89572
93
SYNLETT 27 (2016) 2246-2250
94
RSC Advances 6 (2016) 82842
95
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 222 (2016) 923-932
96
RSC Advances 6 (2016) 92862
97
RSC Advances 6 (2016) 69595
98
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 221 (2016) 851-859
99
RSC Advances 6 (2016) 58667-58679
100
RSC Advances 6 (2016) 62460
101
RSC Advances 6 (2016) 50100
102
CATALYSIS LETTERS 146 (2016) 1040–1049
103
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 13 (2016) 2239-2246
104
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 420 (2016) 246-253
105
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 42 (2016) 7305–7312
106
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 94 (2016) 626–630
107
Iranian Journal of Catalysis 6 (2016) 173-179
108 APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 30 (2016) 612–618
109
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 30 (2016) 500–509
110
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 30 (2016) 273–281
111
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 30 (2016) 311–317
112
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 295 (2016) 500–508
113
SYNLETT 16 (2016) 1682–1684
114
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 40 (2016) 5071
115
SYNTHESIS-STUTTGART 48 (2016) 1518-1524
116
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 218 (2016) 58-564
117
SYNLETT 27 (2016) 1511-1515
118
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 418 (2016) 54-67
119
TETRAHEDRON LETTERS 57 (2016) 192-195
120
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 42 (2016) 2365–2378
121
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 42 (2016) 2391–2398
122
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 415 (2016) 144-150
123
SYNLETT 27 (2016) 1488-1422
124
Journal of Applied Sciences 6 (2016) 1-9
125
RSC Advances 6 (2016) 10114–10125
126
RSC Advances 5 (2015) 102340–102349
127
RSC Advances 5 (2015) 103617–103624
128
RSC Advances 5 (2015) 100546–100559
129
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 5 (2015) 6168-6180
130
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 212 (2015) 291–300
131
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 409 (2015) 216–226
132
RSC Advances 5 (2015) 75555–75568
133
RSC Advances 5 (2015) 71942–71954
134
APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 505 (2015) 224–234
135
Scientia Iranica 22 (2015) 2254-2261
136
RSC Advances 5 (2015) 71402–71412
137
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 211 (2015) 373–380
138
Journal of Sulfur Chemistry 6 (2015) 606–612
139
RSC Advances 5 (2015) 55303–55312
140
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 93 (2015) 1245–1248
141
RSC Advances 5 (2015) 45027–45037
142
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY 62 (2015) 398-403
143
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 12 (2015) 855–861
144
RSC Advances 5 (2015) 32933–32940
145
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 39 (2015) 439--444
146
RSC Advances 5 (2015) 3917–3921
147
Iranian Journal of Catalysis 5 (2015) 269-273
148
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 1223–1230
149
RSC Advances 4 (2014) 60636
150
Journal of Materials Chemistry A 2 (2014) 770
151
Scientia Iranica 21 (2014) -2059 2065
152
RSC Advances 4 (2014) 57662
153
COMPTES RENDUS CHIMIE 17 (2014) 1264–1267
154
Scientia Iranica 21 (2014) 2005-2011
155
Journal of Sulfur Chemistry 35 (2014) 7-13
156
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 393 (2014) 142-149
157
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 38 (2014) 2342
158
RSC Advances 4 (2014) 40036
159
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 85-90
160
CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS 35 (2014) 573–578
161
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS 189 (2014) 149–156
162
SYNLETT 25 (2014) 1173–1177
163
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 248 (2014) 122–127
164
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 1593–1597