سعیده زریونی

صفحه نخست /سعیده زریونی
نام و نام خانوادگی سعیده زریونی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
NUCLEAR PHYSICS A 4 (2020) 97-111
2
RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS 54 (2015) 61-69
3 پژوهش سیستم های بس ذره ای 8 (1393) 21-29
4
PHYSICAL REVIEW C 89 (2014) 014331-13
5 سنجش و ایمنی پرتو 2 (1392) 37-43