شهرام زرنشان

صفحه نخست /شهرام زرنشان
شهرام زرنشان
نام و نام خانوادگی شهرام زرنشان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق
تحصیلات دکترای تخصصی / حقوق بین الملل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات حقوق عمومی دوره 48 شماره 4 (1397) 715-734
2 پژوهش حقوق عمومی شماره 60 سال بیستم (1397) 237-259
3 مجله حقوقی بین المللی شماره 59 (1397) 205-224
4 مطالعات حقوق عمومی دوره 48 شماره 2 (1397) 319-338
5 پژوهش های حقوق تطبیقی دوره 22 شماره 1 (1397) 135-153
6 مطالعات حقوقی دوره 9 شماره 4 (1396) 195-227
7 اقیانوس شناسی - مرکز ملی اقیانوس شناسی - با همکاری انجمن علوم و فنون دریایی ایران شماره 32 (1396) 63-76
8 آموزه های حقوق کیفری شماره 14 ، پاییز و زمستان 96 (1396) 173-199
9 مجله مطالعات حقوق تطبیقی دوره 8 شماره2 (1396) 583-606
10 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 4 شماره 2 (پیاپی9) (1396) 327-344
11 مطالعات راهبردی شماره 76 (1396) 137-153
12 پژوهش حقوق عمومی شماره 55 (1396) 195-214
13 مجله حقوقی بین المللی شماره 55 (1395) 9-30
14 مطالعات حقوق عمومی دوره 46، شماره 2 (1395) 319-336
15 مجله حقوقی بین المللی شماره 53 (1394) 211-232
16 پژوهش های حقوقی شماره 27 (1394) 5-20
17 حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق) - دانشگاه مفید دوره 18 - شماره 3 (1393) 77-99
18 فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دره 43- ش1 (1392) 173-194
19 Journal of Cell and Molecular Research دوره 15- ش4 (2012) 15-34
20 Genetics in the Third Millennium
21