عباس زارعی مهرورز

صفحه نخست /عباس زارعی مهرورز
عباس زارعي مهرورز
نام و نام خانوادگی عباس زارعی مهرورز
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم اجتماعی
تحصیلات دکترای تخصصی / تاریخ ایران دوره اسلامی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه اصفهان دوره 10، ش 4، شماره پیاپی 40 (1397) 61-78
2 تحقیقات تاریخ اجتماعی سال 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1394 (1394) 65-81
3 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران - دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاه ها سال دوم، شماره سوم، پاییز و زمستان 3 (1393) 140-152