محمدابراهیم زارعی

صفحه نخست /محمدابراهیم زارعی
محمدابراهيم زارعي
نام و نام خانوادگی محمدابراهیم زارعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه باستانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / باستان شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان دوره 9، شماره 23 (1398) (از ص 169 تا 188
2 مطالعات باستان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 20 پاییز و زمستان 1 (1398) صفحه 133-152
3 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36 (1398) 159-178
4 معماری و شهرسازی آرمان شهر دوره 12 شماره 27 (1398) 87-98
5 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان دوره 9، شماره 21 (1398) )(از ص 209 تا 225
6 زن در فرهنگ و هنر دوره 10 شماره 4 (1397) 577-594
7 مطالعات باستان شناسی پارسه سال دوم شماره 6 پیاپی 204 (1397) 85-102
8 پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ سال 7 شماره 2 (1397) 1-27
9 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 18 دوره هشتم (1397) 157-174
10 مطالعات باستان شناسی پارسه شماره 4 سال دوم (1397) 155-175
11 مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی شماره 31 بهار 97 (1397) 33-50
12 مطالعات باستان شناسی پارسه سال اول شماره 2 زمستان 96 (1396) 77-89
13 مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی سال هشتم شماره سی ام (1396) 43-56
14 مطالعات باستان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران سال نهم، شماره دوم (1396) 87-102
15 مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی سال هشتم شماره بیستم (1396) 43-56
16
Spatium No. 38 (2017) 1-9
17 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 12 ، دوره هفتم، (1396) 9-23
18 مطالعات تاریخ اسلام سال نهم شماره 32 (1396) 103-134
19 مطالعات خلیج فارس سال 2 شماره 4 پیاپی 8 (1396) 96-105
20 باغ نظر سال چهارم، شماره 46 (1396) 31-40
21 مطالعات تطبیقی هنر سال ششم، شماره دوازدهم (1395) 71-86
22 مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی سال هفتم، شماره بیست و ششم (1395) 55-69
23 پژوهشهای تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه اصفهان شماره دوم(پیایی30) (1395) 1-20
24 تاریخ اسلام و ایران سال بیست و ششم، دورة جد د، شمارة 32 ، پیاپی 122 ، (1395) 109-133
25 هنرهای تجسمی دوره 21، شماره 2 (1395) 53-64
26 نگره 44 (1395) 71-83
27
The International Journal of Humanities 23 (2016) 106-132
28 پژوهش های زبانی دوره 8 شماره 1 (1395) 57-76
29 تاریخ اسلام و ایران دوره جدید، شماره31، پیاپی121 (1395) 100-120
30 مطالعات معماری ایران سال پنجم، شماره 9 (1395) 101-122
31 مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی شماره بیست و سوم (1395) 5-18
32 مجله پژوهشهای معماری اسلامی سال چهارم، شماره اول (1395) 94-106
33 پژوهشهای تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه اصفهان دوره جدید سال هفتم، سال پنجاه و یکم (1394) 49-62
34 مجله پژوهشهای معماری اسلامی سال سوم شماره سوم، (1394) 121-134
35 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 8، دوره پنجم، بهار و تابستان (1394) 139-150
36 مطالعات تاریخ اسلام سال هفتم ، شماره 23 (1394) 149-177
37 مجله پژوهشهای معماری اسلامی شماره چهارم (1394) 86-106
38 زن در فرهنگ و هنر دوره 6،شماره 4،زمستان 1393 (1394) 427-444
39 مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی شماره هیجدهم (1393) 29-41
40 پژوهش های زبانی سال 6 شماره 2 (10) (1393) 73-90
41 مطالعات باستان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران دورۀ ،6شمارۀ 2 (1393) 73-90
42 مطالعات هنر اسلامی نگارینه شماره دوم، تابستان 1393 (1393) 4-14
43 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 6 ، دوره چهار، بهار و تابستان 1393 (1393) 195-211
44 پژوهش های ایرانشناسی سال 2، شماره2 (1393) 33-51
45 باستان شناسی ایران فرهنگی سال اول شماره یکم ، پاییز و زمستان 1392 (1392) 89-104
46 س23- ش4 (2014)
47 س3- ش6 (2013)
48 ش4- دوره 3 (2013) 37-56
49 دوره5- ش1 (2013)
50
Journal of Basic and Applied Scientific Research 3(2s)317-322, (2013) 317-322
51 پیام باستان شناس شماره بیستم، پاییز و زمستان 1392 (1392) 103-122
52
Iranian Journal of Archaeological Studies 2.2 (2012) 95-108