حسینعلی زارعی

صفحه نخست /حسینعلی زارعی
نام و نام خانوادگی حسینعلی زارعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 64 (2019) 5174-5184
2
Physical Chemistry Research 7 (2019) 347-363
3
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 57 (2018) 16978−16988
4
FLUID PHASE EQUILIBRIA 457 (2018) 52-61
5
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 62 (2017) 913-923
6
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS 107 (2017) 163-169
7
FLUID PHASE EQUILIBRIA 427 (2016) 583-593
8
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS 103 (2016) 30-35
9
FLUID PHASE EQUILIBRIA 409 (2016) 19-29
10
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS 80 (2015) 119–123
11
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 60 (2015) 2291−2300
12
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 36 (2015) 103–110
13
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 35 (2014) 970-983