حمید زارع ابیانه

صفحه نخست /حمید زارع ابیانه
حميد زارع ابيانه
نام و نام خانوادگی حمید زارع ابیانه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / آبیاری و زهکشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آبیاری و زهکشی 13 (1398) 1191-1203
2 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21 (1398) 1-13
3 مدیریت آب و آبیاری - دانشگاه تهران 9 (1398) 291-304
4 آبیاری و زهکشی 13 (1398) 727-736
5 آب و خاک 3 (1398) 463-476
6 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 23 (1398) 250-261
7
GEODERMA 354 (2019) 1-9
8 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 3 (1398) 21-28
9 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 743-753
10 آبیاری و زهکشی 12 (1397) 545-555
11
WATER RESOURCES MANAGEMENT 32 (2018) 3423–3440
12 مجله سلامت و محیط زیست 11 (1397) 49-62
13 پژوهش های حفاظت آب و خاک جلد بیست و پنجم، شماره دوم، 13 (1397) 11-130
14 مهندسی آبیاری و آب ایران 8 (30) (1397) 102-85
15 آبیاری و زهکشی 2 (1397) 293-308
16 علوم و فنون کشت های گلخانه ای 9 (1397) 23-36
17 پژوهش آب در کشاورزی 31 (4) (1396) 535-521
18 آبیاری و زهکشی 11 (1396) 1121-1129
19 آبیاری و زهکشی 5 (11) (1396) 899-888
20
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 194 (2017) 13-23
21 پژوهش های جغرافیای طبیعی 49 (1396) 409-429
22 تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب 13 (2) (1396) 56-73
23 آبیاری و زهکشی 3 (11) (1396) 422-412
24 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 8 (15) (1396) 111-101
25
Geoscience Frontiers 8 (2017) 517-527
26 کشاورزی بوم شناختی 7 (11) (1396) 95-81
27 آبیاری و زهکشی 1 (11) (1396) 34-21
28 آبیاری و زهکشی 10 (1395) 770-785
29
Soil & Tillage Research 167 (2017) 9–29
30 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 142 (2016) 1-8
31 آب و خاک 30 (1395) 111-99
32 پژوهش آب در کشاورزی 30 (1395) 131-143
33 دانش آب و خاک 26 (1395) 1-17
34 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند 31/2 (1394) 141-156
35 تحقیقات کاربردی خاک 3 (1394) 55-71
36 پژوهش آب ایران 9 (1394) 9-19
37 پژوهش آب ایران 9 (3) (1394) 151-161
38 پژوهش آب در کشاورزی 29 (1394) 157-167
39 آب و توسعه پایدار چهارم (1394) 87-94
40 پژوهش های خاک 29 (1394) 374-392
41 مهندسی منابع آب 8 (1394) 41-52
42
WATER RESOURCES MANAGEMENT 8 (2015) 2451–2469
43
Archives of Agronomy and Soil Science 61 (2015) 1357-1367
44 پژوهش های زراعی ایران 12 (1393) 403-416
45
Archives of Agronomy and Soil Science Vol. 60, No. 6 (2014) 859–879
46 پژوهش های جغرافیای طبیعی 46 (1393) 333-348
47 آبیاری و زهکشی 8 (1393) 528-539
48 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 69-79
49 مجله سلامت و محیط 7 (1393) 205-228
50
Journal of Hydraulic Engineering 19 (2014) 617-625
51
Journal of Environmental Health Science and Engineering 12 (2014) 2-8
52 مهندسی آبیاری و آب ایران 16 (1393) 83-94
53 تحقیقات کاربردی خاک 2 (1393) 26-42
54 هواشناسی کشاورزی 2 (1393) 45-56
55 دانش آب و خاک 24 (1393) 153-167
56
Archives of Agronomy and Soil Science 60 (6) (2014) 859-879
57 پژوهش آب در کشاورزی 28 (1393) 63-71
58 جلد20- ش6 (2014)
59 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 3 (1392) 49-61
60 جلد 23- ش3 (2013) 151-167
61 مجله ژنتیک نوین جلد 27- ش2 (1392) 241-253
62 مدیریت خاک 2 (3) (1392) 1-12
63 مدیریت خاک 2 (1392) 1-12
64 جلد23- ش1 (2013) 39-56
65 Animal Production Science س7- ش12 (2013) 141-150
66 جلد20- ش4 (2013) 1-25
67 جلد20- ش5 (2013) 1-19
68 س 6 (2013) 23-38
69 جلد 23- ش3 (2013) 151-167
70 س17- ش43 (2013) 21-40
71 علوم و مهندسی سطح ایران جلد7- ش1 (1392) 36-48
72 س2- ش6 (2012)
73
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 103 (2011) 401-412
74 پژوهش های جغرافیای طبیعی 74 (1389) 95-110
75 دانش آب و خاک 2 (1389) 274-285
76 دانش آب و خاک 1 (1388) 151-163
77 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16(4) (1388) 79-100
78 پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی) فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه های منطقه غرب کشور 6 (1385) 61-73
79
International Journal of Environment and Sustainability Vol. 2 No. 110-20