حمید زارع ابیانه

صفحه نخست /حمید زارع ابیانه
حميد زارع ابيانه
نام و نام خانوادگی حمید زارع ابیانه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / آبیاری و زهکشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت آب و آبیاری - دانشگاه تهران 10 (1399) 381- 395
2 آبیاری و زهکشی 14 (1399) 2060-2074
3 آبیاری و زهکشی 14 (1399) 1980-1919
4 مهندسی آبیاری و آب ایران 42 (1399) 120-130
5 آبیاری و زهکشی 14 (1399) 1697-1707
6
SENSORS 20 (2020) 33
7 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 11 (1399) 111-120
8 آب و خاک 34 (1399) 609-622
9 آبیاری و زهکشی 14 (1399) 230-240
10 آبیاری و زهکشی 14 (1399) 61-75
11 دانش آب و خاک 30 (1399) 179-192
12 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21 (1398) 1-13
13 آبیاری و زهکشی 13 (1398) 1191-1203
14 مدیریت آب و آبیاری - دانشگاه تهران 9 (1398) 291-304
15 آبیاری و زهکشی 13 (1398) 727-736
16 آب و خاک 3 (1398) 463-476
17 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 23 (1398) 250-261
18
GEODERMA 354 (2019) 1-9
19 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 3 (1398) 21-28
20 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 743-753
21 آبیاری و زهکشی 12 (1397) 545-555
22
WATER RESOURCES MANAGEMENT 32 (2018) 3423–3440
23 مجله سلامت و محیط زیست 11 (1397) 49-62
24 پژوهش های حفاظت آب و خاک جلد بیست و پنجم، شماره دوم، 13 (1397) 11-130
25 مهندسی آبیاری و آب ایران 8 (30) (1397) 102-85
26 آبیاری و زهکشی 2 (1397) 293-308
27 علوم و فنون کشت های گلخانه ای 9 (1397) 23-36
28 پژوهش آب در کشاورزی 31 (4) (1396) 535-521
29 آبیاری و زهکشی 11 (1396) 1121-1129
30 آبیاری و زهکشی 5 (11) (1396) 899-888
31
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 194 (2017) 13-23
32 پژوهش های جغرافیای طبیعی 49 (1396) 409-429
33 تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب 13 (2) (1396) 56-73
34 آبیاری و زهکشی 3 (11) (1396) 422-412
35 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 8 (15) (1396) 111-101
36 کشاورزی بوم شناختی 7 (11) (1396) 95-81
37 آبیاری و زهکشی 1 (11) (1396) 34-21
38
Geoscience Frontiers 8 (2017) 517-527
39 آبیاری و زهکشی 10 (1395) 770-785
40
Soil & Tillage Research 167 (2017) 9–29
41 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 142 (2016) 1-8
42 آب و خاک 30 (1395) 111-99
43 پژوهش آب در کشاورزی 30 (1395) 131-143
44 دانش آب و خاک 26 (1395) 1-17
45 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند 31/2 (1394) 141-156
46 تحقیقات کاربردی خاک 3 (1394) 55-71
47 پژوهش آب ایران 9 (1394) 9-19
48 پژوهش آب ایران 9 (3) (1394) 151-161
49 پژوهش آب در کشاورزی 29 (1394) 157-167
50 آب و توسعه پایدار چهارم (1394) 87-94
51 پژوهش های خاک 29 (1394) 374-392
52 مهندسی منابع آب 8 (1394) 41-52
53
WATER RESOURCES MANAGEMENT 8 (2015) 2451–2469
54
Archives of Agronomy and Soil Science 61 (2015) 1357-1367
55 پژوهش های زراعی ایران 12 (1393) 403-416
56
Archives of Agronomy and Soil Science Vol. 60, No. 6 (2014) 859–879
57 پژوهش های جغرافیای طبیعی 46 (1393) 333-348
58 آبیاری و زهکشی 8 (1393) 528-539
59 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 69-79
60 مجله سلامت و محیط 7 (1393) 205-228
61
Journal of Hydraulic Engineering 19 (2014) 617-625
62
Journal of Environmental Health Science and Engineering 12 (2014) 2-8
63 مهندسی آبیاری و آب ایران 16 (1393) 83-94
64 تحقیقات کاربردی خاک 2 (1393) 26-42
65 هواشناسی کشاورزی 2 (1393) 45-56
66 دانش آب و خاک 24 (1393) 153-167
67
Archives of Agronomy and Soil Science 60 (6) (2014) 859-879
68 پژوهش آب در کشاورزی 28 (1393) 63-71
69 جلد20- ش6 (2014)
70 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 3 (1392) 49-61
71 جلد 23- ش3 (2013) 151-167
72 مجله ژنتیک نوین جلد 27- ش2 (1392) 241-253
73 مدیریت خاک 2 (3) (1392) 1-12
74 مدیریت خاک 2 (1392) 1-12
75 جلد23- ش1 (2013) 39-56
76 Animal Production Science س7- ش12 (2013) 141-150
77 جلد20- ش4 (2013) 1-25
78 جلد20- ش5 (2013) 1-19
79 س 6 (2013) 23-38
80 جلد 23- ش3 (2013) 151-167
81 س17- ش43 (2013) 21-40
82 علوم و مهندسی سطح ایران جلد7- ش1 (1392) 36-48
83 س2- ش6 (2012)
84
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 103 (2011) 401-412
85 پژوهش های جغرافیای طبیعی 74 (1389) 95-110
86 دانش آب و خاک 2 (1389) 274-285
87 دانش آب و خاک 1 (1388) 151-163
88 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16(4) (1388) 79-100
89 پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی) فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه های منطقه غرب کشور 6 (1385) 61-73
90
International Journal of Environment and Sustainability Vol. 2 No. 110-20