حمید زارع ابیانه

صفحه نخست /حمید زارع ابیانه
نام و نام خانوادگی حمید زارع ابیانه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / آبیاری و زهکشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 743-753
2 آبیاری و زهکشی 12 (1397) 545-555
3
WATER RESOURCES MANAGEMENT 32 (2018) 3423–3440
4 مجله سلامت و محیط زیست 11 (1397) 49-62
5 پژوهش های حفاظت آب و خاک جلد بیست و پنجم، شماره دوم، 13 (1397) 11-130
6 فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب 8 (30) (1397) 102-85
7 آبیاری و زهکشی 2 (1397) 293-308
8 علوم و فنون کشت های گلخانه ای 9 (1397) 23-36
9 پژوهش آب در کشاورزی 31 (4) (1396) 535-521
10 آبیاری و زهکشی 11 (1396) 1121-1129
11 آبیاری و زهکشی 5 (11) (1396) 899-888
12
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 194 (2017) 13-23
13 پژوهش های جغرافیای طبیعی 49 (1396) 409-429
14 تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب 13 (2) (1396) 56-73
15 آبیاری و زهکشی 3 (11) (1396) 422-412
16 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 8 (15) (1396) 111-101
17
Geoscience Frontiers 8 (2017) 517-527
18 کشاورزی بوم شناختی 7 (11) (1396) 95-81
19 آبیاری و زهکشی 1 (11) (1396) 34-21
20 آبیاری و زهکشی 10 (1395) 770-785
21
SOIL & TILLAGE RESEARCH 167 (2017) 9–29
22 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 142 (2016) 1-8
23 آب و خاک 30 (1395) 111-99
24 پژوهش آب در کشاورزی 30 (1395) 131-143
25 دانش آب و خاک 26 (1395) 1-17
26 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند 31/2 (1394) 141-156
27 تحقیقات کاربردی خاک 3 (1394) 55-71
28 پژوهش آب ایران 9 (1394) 9-19
29 پژوهش آب ایران 9 (3) (1394) 151-161
30 پژوهش آب در کشاورزی 29 (1394) 157-167
31 آب و توسعه پایدار چهارم (1394) 87-94
32 پژوهش های خاک 29 (1394) 374-392
33 مهندسی منابع آب 8 (1394) 41-52
34
WATER RESOURCES MANAGEMENT 8 (2015) 2451–2469
35
Archives of Agronomy and Soil Science 61 (2015) 1357-1367
36 پژوهش های زراعی ایران 12 (1393) 403-416
37
Archives of Agronomy and Soil Science Vol. 60, No. 6 (2014) 859–879
38 پژوهش های جغرافیای طبیعی 46 (1393) 333-348
39 آبیاری و زهکشی 8 (1393) 528-539
40 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 69-79
41 مجله سلامت و محیط 7 (1393) 205-228
42
JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING 19 (2014) 617-625
43
Journal of Environmental Health Science and Engineering 12 (2014) 2-8
44 فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب 16 (1393) 83-94
45 تحقیقات کاربردی خاک 2 (1393) 26-42
46 هواشناسی کشاورزی 2 (1393) 45-56
47 دانش آب و خاک 24 (1393) 153-167
48
Archives of Agronomy and Soil Science 60 (6) (2014) 859-879
49 پژوهش آب در کشاورزی 28 (1393) 63-71
50 جلد20- ش6 (2014)
51 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 3 (1392) 49-61
52 جلد 23- ش3 (2013) 151-167
53 مجله ژنتیک نوین جلد 27- ش2 (1392) 241-253
54 مدیریت خاک 2 (3) (1392) 1-12
55 مدیریت خاک 2 (1392) 1-12
56 جلد23- ش1 (2013) 39-56
57 Animal Production Science س7- ش12 (2013) 141-150
58 جلد20- ش4 (2013) 1-25
59 جلد20- ش5 (2013) 1-19
60 س 6 (2013) 23-38
61 جلد 23- ش3 (2013) 151-167
62 س17- ش43 (2013) 21-40
63 علوم و مهندسی سطح ایران جلد7- ش1 (1392) 36-48
64 س2- ش6 (2012)
65
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 103 (2011) 401-412
66 پژوهش های جغرافیای طبیعی 74 (1389) 95-110
67 دانش آب و خاک 2 (1389) 274-285
68 دانش آب و خاک 1 (1388) 151-163
69 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16(4) (1388) 79-100
70 پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی) فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه های منطقه غرب کشور 6 (1385) 61-73
71
International Journal of Environment and Sustainability Vol. 2 No. 110-20