معصومه ریعان

صفحه نخست /معصومه ریعان
معصومه ريعان
نام و نام خانوادگی معصومه ریعان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی دوره سوم شماره چهارم (1398) 61-80
2 مطالعات برنامه درسی دوره 14 شماره 53 (1398) 77-100
3 علوم حدیث سال 23 ش 2 (1397) 103-123
4 علوم حدیث 1 (1394) 20-42