حسن رهبان فرد

صفحه نخست /حسن رهبان فرد
حسن رهبان فرد
نام و نام خانوادگی حسن رهبان فرد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش رفتار حرکتی
وبسایت
پست الکترونیک