مسعود رنجبرمبارکه

صفحه نخست /مسعود رنجبرمبارکه
مسعود رنجبرمباركه
نام و نام خانوادگی مسعود رنجبرمبارکه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / سیستماتیک گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
NOVON 27 (2019) 238-247
2
Phytotaxa 1 (2019) 19-28
3
Phytotaxa 3 (2019) 143-160
4
Phytotaxa 385 (2018) 48-50
5
NOVON 26 (2018) 184-192
6 پژوهش های سلولی و مولکولی 31 (1397) 2-14
7
Phytotaxa 361 (2018) 151-167
8
Phytotaxa 347 (2018) 285-291
9
Feddes Repertorium 129 (2018) 13-24
10
CARYOLOGIA 71 (2018) 63-79
11
NORDIC JOURNAL OF BOTANY 35 (2017) 147-156
12
Feddes Repertorium 0 (2017) 1-35
13
NOVON 25 (2017) 302-315
14
Phytotaxa 311 (2017) 101-138
15
Feddes Repertorium 128 (2017) 17-35
16
Feddes Repertorium 128 (2017) 36-41
17
PLANT BIOSYSTEMS On line pubished (2016) 1-10
18
Feddes Repertorium 128 (2016) 1-11
19
CARYOLOGIA 69 (2016) 330-338
20
Webbia: Journal of Plant Taxonomy and Geography 71 (2016) 83-90
21
CARYOLOGIA 69 (2016) 223-234
22
CARYOLOGIA On line published (2016) 1-12
23
CANDOLLEA 71 (2016) 195-203
24 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 28 (1394) 421-434
25
NOVON 24 (2015) 186-198
26
Progress in Biological Sciences 2 (2015) 249-259
27
Webbia: Journal of Plant Taxonomy and Geography 70 (2015) 293-312
28
Phytotaxa 1 (2015) 26-34
29
Feddes Repertorium 125 (2015) 1-7
30 یافته های نوین در علوم زیستی 1 (1394) 16-28
31
Webbia: Journal of Plant Taxonomy and Geography 70 (2015) 237-245
32
CARYOLOGIA 2 (2015) 109–124
33
Journal of Cell and Molecular Research تحقیقات سلولی و ملکولی - دانشگاه فردوسی مشهد 7 (1393) 115-132
34
Phytotaxa 1 (2015) 79-86
35 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 27 (1393) 927-936
36
Feddes Repertorium 124 (2014) 139-153
37
تاکسونومی و بیوسیستماتیک 21 (1393) 71-82
38
تاکسونومی و بیوسیستماتیک 6 (1393) 83-86
39
Webbia: Journal of Plant Taxonomy and Geography 69 (2014) 269-280
40
Journal of Cell and Molecular Research 6 (2014) 94-99
41
NOVON 23 (2014) 209-216
42
Biological Diversity and Conservation 7 (2014) 130-137
43
Biological Diversity and Conservation 7 (2014) 86-95
44
Feddes Repertorium 124 (2014) 116-121
45
Phytotaxa 174 (2014) 043-060
46
Phytotaxa 188 (2014) 296-298
47
Global Journal of Science Frontier Research: E Interdiciplinary 14 (2014) 1-6