بهروز رفیعی

صفحه نخست /بهروز رفیعی
نام و نام خانوادگی بهروز رفیعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم زمین 29(113) (1398) 101-114
2 رسوب شناسی کاربردی 7 (13) (1398) 94-101
3
PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 516 (2019) 364-383
4 رسوب شناسی کاربردی 11 (1397) 49-64
5 رسوب شناسی کاربردی 12 (1397) 40-60
6
رسوب شناسی کاربردی 12 (1397) 40-60
7
Geopersia 7(2) (2017) 267-278
8 رسوب شناسی کاربردی 9 (1396) 99-115
9 فصلنامه کواترنری ایران 4 (1396) 367-378
10
MARINE POLLUTION BULLETIN 121 (2017) 381–389
11 رسوب شناسی کاربردی 6 (1395) 74-88
12 رسوب شناسی کاربردی 7 (1395) 82-100
13 زمین شناسی کاربردی پیشرفته 19 (1395) 23-33
14
Geopersia 6 (2016) 35-43
15 رسوب شناسی کاربردی 4 (1394) 1-15
16
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 187 (2015) 727
17
JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY 70 (2015) 794–803
18 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 17 (1394) 91-99
19 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 23 (1) (1394) 43-54
20
Geotechnical and Geological Engineering 33 (2015) 1017–1030
21
Geopersia Geopersia 5 (2), (2015) 177-187
22 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 16 (1393) 24-46
23 رسوب شناسی کاربردی 3 (1393) 48-61
24 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 55 (1393) 55-72
25 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران . (1393) .
26
Arabian Journal of Geosciences 8 (2014) 3089-3102
27 رسوب شناسی کاربردی 3 (1393) 1-11
28
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 10.1007/s00603-014-0576-y (2014) 1287-1300
29
رسوب شناسی کاربردی 2 (1392)
30 رسوب شناسی کاربردی 2 (1392)
31 زمین شناسی کاربردی پیشرفته 8 (1392) 21-33
32
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 46 (2013) 1091–1101
33 رسوب شناسی کاربردی 1 (1391)