احمد رضوانی مفرد

صفحه نخست /احمد رضوانی مفرد
احمد رضواني مفرد
نام و نام خانوادگی احمد رضوانی مفرد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات
تحصیلات دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فقه مقارن 12 (1397) 132-111
2 فقه و مبانی حقوق اسلامی 2 (1397) 442-423
3 مجله مطالعات حقوق تطبیقی دوره 8 شماره2 (1396) 583-606
4 پژوهشنامه نهج البلاغه 18 (1396) 119-137
5 مطالعات حقوق عمومی دوره 46، شماره 2 (1395) 319-336
6 دانش حقوق مدنی - دانشگاه پیام نور - با همکاری دانشگاه های دیگر 8 (1394) 22-37
7 پژوهش علوم انسانی 37 (1394) 107-123
8 فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی - (1390) 155-169