فریدون رضایی

صفحه نخست /فریدون رضایی
فريدون رضايي
نام و نام خانوادگی فریدون رضایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / عمران
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 96(2019) (2019) 109-117
2
Civil Engineering Infrastructures 51(2) (2018) 405-424
3
Journal of Vibroengineering VOLUME 20, ISSUE 5 (2018) 2099-2110
4
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS Vol. 66, No. 2 (2018) 0-11
5 مهندسی حمل و نقل سال نهم/ ویژه نامه روسازی (1396) 13-26
6
Civil Engineering Infrastructures 50(2) (2017) 411-425
7
Civil Engineering Infrastructures 50(2) (2017) 411-425
8
International Journal of Transportation Engineering پژوهشکده حمل و نقل پارسه با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران Vol.5/ No.1/ Summer 2017 (1396) 17-29
9
International Journal of Transportation Engineering پژوهشکده حمل و نقل پارسه با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران Vol.4/ No.3 (1395) 163-177
10 ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 66 (2016) 385-397
11
Civil Engineering Infrastructures 48(2) (2015) 323-340
12
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 58(2015) (2015) 267-280
13 تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان سال ششم، شماره اول بهار و تابستان 92 (1393) 35-52
14 تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان سال پنجم شماره دوم پاییز و زمستان 91 (1392) 85-99