هادی رستمی

صفحه نخست /هادی رستمی
هادي رستمي
نام و نام خانوادگی هادی رستمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق
تحصیلات دکترای تخصصی / حقوق کیفری و جرم شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آموزه های حقوق کیفری شمارة 16، پاییز - زمستان 1397 (1397) 91-120
2 پژوهشنامه حقوق کیفری دوره 9، شماره 1 (1397) 139-160
3 تحقیقات حقوقی شماره 77 بهار 1396 (1396) 229-263
4 پژوهشنامه حقوق کیفری دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 (1395) 131-155
5 پژوهش حقوق کیفری دوره 4، شماره 15 (1395) 144-171
6 مجله حقوقی دادگستری سال هفتاد و نهم، شماره 92 (1394) 99-131
7 اندیشه های حقوق کیفری دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) شماره 1 (1394) 137-157
8 مجله پزشکی قانونی ایران دوره 21 شماره 3 (1394) 235-242
9 آموزه های حقوق کیفری شماره 9 (1394) 75-99
10 مجله پزشکی قانونی ایران دوره 21، شماره 1 (1394) 55-58
11 پژوهش حقوق کیفری سال پنجم، شماره اول (1393) 55-81
12 تحقیقات حقوقی شماره 10 (1391) 461-500