قاسم رحیمی

صفحه نخست /قاسم رحیمی
نام و نام خانوادگی قاسم رحیمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه خاکشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی و آلودگی خاک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 شانزدهمین کنگره علوم خاک ایان - ایران، زنجان - 05 تا 07 شهریور 1398
2 شانزدهمین کنگره علوم خاک ایان - ایران، زنجان - 05 تا 07 شهریور 1398
3 شانزدهمین کنگره علوم خاک ایان - ایران، زنجان - 05 تا 07 شهریور 1398
4 هفتمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار - ایران، تهران - 16 آذر 1396
5 هفتمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار - ایران، تهران - 16 آذر 1396
6 پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران - ایران، اصفهان - 06 تا 08 شهریور 1396
7 پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران - ایران، اصفهان - 06 تا 08 شهریور 1396
8 پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران - ایران، اصفهان - 06 تا 08 شهریور 1396
9 چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران - ایران، رفسنجان - 16 تا 18 شهریور 1394
10 چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران - ایران، رفسنجان - 16 تا 18 شهریور 1394
11 دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری - ایران، همدان - 23 بهمن 1393
12 دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری - ایران، همدان - 23 بهمن 1393
13 دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری - ایران، همدان - 23 بهمن 1393
14 دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری - ایران، همدان - 23 بهمن 1393
15 دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری - ایران، همدان - 23 بهمن 1393
16 اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی - ایران، 2 - 01 آذر 1393
17 اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی - ایران، 2 - 01 آذر 1393
18 اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی - ایران، 2 - 01 آذر 1393
19 اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی - ایران، 2 - 01 آذر 1393
20 اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - ایران، کرمان - 19 و 20 شهریور 1393
21 اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - ایران، کرمان - 19 و 20 شهریور 1393
22
دومین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و روندهای شیمیایی - ترکیه، استانبول - 18 تا 20 تیر 1393
23 سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران - ایران، 2 - 08 تا 10 بهمن 1392
24 سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران - ایران، 2 - 08 تا 10 بهمن 1392
25 سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران - ایران، 2 - 08 تا 10 بهمن 1392
26 اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست - ایران، 2 - 03 و 04 اسفند 1391
27 اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند - ایران، 1 - 02 و 03 اردیبهشت 1391