قاسم رحیمی

صفحه نخست /قاسم رحیمی
نام و نام خانوادگی قاسم رحیمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه خاکشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی و آلودگی خاک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت خاک و تولید پایدار 9 (1398) 1-21
2
Journal of Environmental Chemical Engineering 7 (2019) 1-6
3
International Journal of Environment and Waste Management 23 (2019) 238-256
4 پژوهش های حفاظت آب و خاک 25 (1397) 175-190
5 دانش آب و خاک 28 (1397) 57-68
6 تحقیقات کاربردی خاک 6 (1397) 130-145
7 فنآوری تولیدات گیاهی 10 (1397) 201-213
8
Environmental Earth Sciences 77 (2018) 1-15
9
Agriculture 63 (2017) 162−174
10
Environmental Earth Sciences 76 (2017) 1-15
11 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 1-24
12 پژوهش های خاک 3 (1395) 329-341
13
Waste and Biomass Valorization 7 (2016) 1-11
14 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 27 (1395) 15-38
15 آب و خاک 29 (1394) 1612-1628
16 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 24 (1394) 11-20
17
International Journal of Environment and Waste Management 18 (2016) 58-67
18 دانش آب و خاک جلد 25 شماره 1 (1394) 1-12
19
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 158 (2015) 266-276
20 پژوهش آب در کشاورزی جلد 29 شماره 1 (1394) 75-86
21 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 71-92
22 منابع آب و توسعه 4 (1393) 142-151
23 آب و خاک 28 (1393) 754-765
24 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 209-226
25 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 81-95
26 دانش آب و خاک 24 (1393) 107-120
27 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 1-16
28 Journal of Materials and Environmental Science جلد 27- ش6 (2014) 1207-1215
29 جلد 14- ش2 (2014)
30 پژوهش در بهداشت محیط زیست 4 (1379) 94-103
31