حسن رحیمی

صفحه نخست /حسن رحیمی
حسن رحيمي
نام و نام خانوادگی حسن رحیمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم سیاسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم سیاسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت و پژوهشهای دفاعی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) سال هفدهم شماره86 (1398) 1-28
2 پژوهشنامه علوم سیاسی - انجمن علوم سیاسی سال سیزدهم شماره چهارم (1397) 74-104
3 پژوهشنامه انقلاب اسلامی شماره 28 پییز 1397 (1397) 48-65
4 مطالعات سیاسی جهان اسلام 23 (1396) 93-112
5 اندیشه سیاسی در اسلام شماره12 (1396) 89-111
6 پژوهش های انقلاب اسلامی شماره 21 (1396) 153-173
7 سیاست متعالیه شماره16 (1396) 55-82
8 علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) دوره 18، شماره 72- زمستان 94، تابستان 1395، (1395) صفحه 23-42
9 پژوهشنامه انقلاب اسلامی شماره 18 (1395) 157-175
10 اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره298 زمستان1393 (1393) 74-83
11 پژوهشنامه انقلاب اسلامی دوره 3، شماره 12، پاییز 1393 (1393) صفحه 79-98
12 پژوهشنامه نهج البلاغه سال دوم - شماره 6- تابستان 1393 (1393) 56-73
13 فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا شماره9 بهار 1393 (1393) چهار صفحه 4ستونی از
14 (10) 32 (2013) 61-78