حسن رحیمی

صفحه نخست /حسن رحیمی
حسن رحيمي
نام و نام خانوادگی حسن رحیمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم سیاسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم سیاسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه انقلاب اسلامی دوره 10، شماره 37، زمستان 1399 (1399) 1-27
2 سیاست متعالیه شماره 31 (1399) 177-200
3 پژوهشنامه انقلاب اسلامی شماره34 (1399) 37-86
4 مدیریت و پژوهشهای دفاعی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) سال هفدهم شماره86 (1398) 1-28
5 پژوهشنامه علوم سیاسی - انجمن علوم سیاسی سال سیزدهم شماره چهارم (1397) 74-104
6 پژوهشنامه انقلاب اسلامی شماره 28 پییز 1397 (1397) 48-65
7 مطالعات سیاسی جهان اسلام 23 (1396) 93-112
8 اندیشه سیاسی در اسلام شماره12 (1396) 89-111
9 پژوهش های انقلاب اسلامی شماره 21 (1396) 153-173
10 سیاست متعالیه شماره16 (1396) 55-82
11 علوم سیاسی دوره 18، شماره 72- زمستان 94، تابستان 1395، (1395) صفحه 23-42
12 پژوهشنامه انقلاب اسلامی شماره 18 (1395) 157-175
13 اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره298 زمستان1393 (1393) 74-83
14 پژوهشنامه انقلاب اسلامی دوره 3، شماره 12، پاییز 1393 (1393) صفحه 79-98
15 پژوهشنامه نهج البلاغه سال دوم - شماره 6- تابستان 1393 (1393) 56-73
16 فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا شماره9 بهار 1393 (1393) چهار صفحه 4ستونی از
17 (10) 32 (2013) 61-78