محمد راسخ مهند

صفحه نخست /محمد راسخ مهند
محمد راسخ مهند
نام و نام خانوادگی محمد راسخ مهند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانشناسی همگانی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات زبانی بلاغی 18 (1397) 135-164
2 جستارهای زبانی 47 (1397) 35-65
3 علم زبان 7 (1397) 7-46
4 نامه فرهنگستان 13 (1396) 197-204
5 نامه فرهنگستان 13 (1396) 133-168
6 پژوهش های زبان شناسی 17 (1396) 17-42
7 زبان فارسی و گویش های ایرانی 2 (1396) 7-21
8
STUF - Language Typology and Universals 70(4) (2017) 579-610
9 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 13 (1396) 13-41
10 زبان پژوهی 19 (1395) 123-147
11
Canadian Journal of Linguistics/ Revue canadienne de linguistique 61 (2016) 221-224
12
Ampersand 3 (2016) 21-31
13 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 13 (1394) 34-11
14 زبان شناخت - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 11 (1394) 85-118
15 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 9 (1394) 1-47
16 ادب پژوهی 32 (1394) 173-192
17 زبان ها و گویش های ایرانی، ویژه نامۀ نامه فرهنگستان 4 (1393) 201-220
18 دستور 10 (1393) 163-197
19 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 7 (1393) 67-93
20 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 7 (1393) 277-282
21 زبان ها و گویش های ایرانی، ویژه نامۀ نامه فرهنگستان 3 (1392) 133-146
22 فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان) 8 (1391) 169-187
23 فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان) 8 (1391) 278-288
24 بیوتکنولوژی کشاورزی ش20 (1391) 11-32
25 پژوهش های ادبیات تطبیقی جلد3- ش2- پیاپی 10 (1391) 115-130
26 مدلسازی در مهندسی دوره3- ش1 (1391) 118-134
27 س1- ش1 (2012)
28 ش پیاپی 5 (2012)