محمد راسخ مهند

صفحه نخست /محمد راسخ مهند
محمد راسخ مهند
نام و نام خانوادگی محمد راسخ مهند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانشناسی همگانی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 20 (1399) 79-99
2 نامه فرهنگستان 67 (1399) 141-147
3 نامه فرهنگستان 67 (1399) 52-66
4 زبان شناسی و گویش های خراسان 22 (1399) 61-85
5 دستور 15 (1398) 81-130
6
Iranian Studies 6 (2020) 1-4
7 زبان فارسی و گویش های ایرانی 8 (1398) 7-35
8
مطالعات روانشناسی بالینی Vol. 9, No. 33 (1398) 45-62
9 مطالعات زبانی بلاغی 18 (1397) 135-164
10 Language Related Research 47 (2018) 35-65
11
Iranian Journal of Applied Language Studies 8-2 (2018) 1-26
12 علم زبان 7 (1397) 7-46
13
STUF - Language Typology and Universals 71(4) (2018) 539-575
14 نامه فرهنگستان 13 (1396) 197-204
15 نامه فرهنگستان 13 (1396) 133-168
16 پژوهش های زبان شناسی 17 (1396) 17-42
17 زبان فارسی و گویش های ایرانی 2 (1396) 7-21
18
STUF - Language Typology and Universals 70(4) (2017) 579-610
19 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 13 (1396) 13-41
20 زبان پژوهی 19 (1395) 123-147
21
Canadian Journal of Linguistics 61 (2016) 221-224
22
Ampersand 3 (2016) 21-31
23 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 13 (1394) 34-11
24 زبان شناخت - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 11 (1394) 85-118
25 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 9 (1394) 1-47
26 ادب پژوهی 32 (1394) 173-192
27 زبان ها و گویش های ایرانی، ویژه نامۀ نامه فرهنگستان 4 (1393) 201-220
28 دستور 10 (1393) 163-197
29 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 7 (1393) 67-93
30 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 7 (1393) 277-282
31 زبان ها و گویش های ایرانی، ویژه نامۀ نامه فرهنگستان 3 (1392) 133-146
32 فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان) 8 (1391) 169-187
33 فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان) 8 (1391) 278-288
34 بیوتکنولوژی کشاورزی ش20 (1391) 11-32
35 پژوهش های ادبیات تطبیقی جلد3- ش2- پیاپی 10 (1391) 115-130
36 مدلسازی در مهندسی دوره3- ش1 (1391) 118-134
37 س1- ش1 (2012)
38 ش پیاپی 5 (2012)