محمد راسخ مهند

صفحه نخست /محمد راسخ مهند
محمد راسخ مهند
نام و نام خانوادگی محمد راسخ مهند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانشناسی همگانی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دستور 15 (1398) 81-130
2
مطالعات روانشناسی بالینی Vol. 9, No. 33 (1398) 45-62
3 مطالعات زبانی بلاغی 18 (1397) 135-164
4 جستارهای زبانی 47 (1397) 35-65
5
Iranian Journal of Applied Language Studies 8-2 (2018) 1-26
6 علم زبان 7 (1397) 7-46
7
STUF - Language Typology and Universals 71(4) (2018) 539-575
8 نامه فرهنگستان 13 (1396) 197-204
9 نامه فرهنگستان 13 (1396) 133-168
10 پژوهش های زبان شناسی 17 (1396) 17-42
11 زبان فارسی و گویش های ایرانی 2 (1396) 7-21
12
STUF - Language Typology and Universals 70(4) (2017) 579-610
13 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 13 (1396) 13-41
14 زبان پژوهی 19 (1395) 123-147
15
Canadian Journal of Linguistics/ Revue canadienne de linguistique 61 (2016) 221-224
16
Ampersand 3 (2016) 21-31
17 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 13 (1394) 34-11
18 زبان شناخت - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 11 (1394) 85-118
19 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 9 (1394) 1-47
20 ادب پژوهی 32 (1394) 173-192
21 زبان ها و گویش های ایرانی، ویژه نامۀ نامه فرهنگستان 4 (1393) 201-220
22 دستور 10 (1393) 163-197
23 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 7 (1393) 67-93
24 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 7 (1393) 277-282
25 زبان ها و گویش های ایرانی، ویژه نامۀ نامه فرهنگستان 3 (1392) 133-146
26 فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان) 8 (1391) 169-187
27 فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان) 8 (1391) 278-288
28 بیوتکنولوژی کشاورزی ش20 (1391) 11-32
29 پژوهش های ادبیات تطبیقی جلد3- ش2- پیاپی 10 (1391) 115-130
30 مدلسازی در مهندسی دوره3- ش1 (1391) 118-134
31 س1- ش1 (2012)
32 ش پیاپی 5 (2012)