میترا رئیسی دهکردی

صفحه نخست /میترا رئیسی دهکردی
نام و نام خانوادگی میترا رئیسی دهکردی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فرانسه
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فرانسه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی شماره سوم (1397) 1-23
2
پژوهش زبان و ادبیات فرانسه (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تبریز 12 (1396) 35-49
3 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوم (1395) 59-80
4 فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا س5- ش5 (1390)