محمدرضا ذوقی پایدار

صفحه نخست /محمدرضا ذوقی پایدار
محمدرضا ذوقي پايدار
نام و نام خانوادگی محمدرضا ذوقی پایدار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روان شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات روانشناسی بالینی 34 (1398) 89-108
2 اعتیاد پژوهی دوره 12 شماره 49 (1397) 223-242
3 راهبردهای شناختی در یادگیری دوره 6 شماره 11 (1397) 233-248
4 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره 19 شماره 4 پیاپی 74 (1397) 44-55
5 روانشناسی سلامت دوره 7 شماره 26 (1397) 7-24
6
Issues in Mental Health Nursing 39 (2018) 1-8
7 مطالعات اسلام و روانشناسی دوره 11 شماره 21 پائیز و زمستان 1396 (1396) 135 -150
8 راهبردهای شناختی در یادگیری سال پنجم شماره 8 بهار و تابستان 1396 (1396) 79-92
9 روانشناسی کاربردی - دانشگاه شهید بهشتی سال 11 شماره 2 (42)تابستان 1396 (1396) 157-174
10 دستاوردهای روانشناختی دوره ی چهارم، سال 24 ، شماره یک (1396) 63-78
11
Sleep and Hypnosis 18 (2016) 74-81
12
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics آنلاین (2016) 1-8
13 تعلیم و تربیت استثنایی - سازمان آموزش و پرورش سال شانزدهم، مهر و آبان 1395،شماره 4 پیاپی 131 (1395) 14-24
14
International Journal of High Risk Behaviors and Addiction سال پنجم شماره 3 سپتامبر 2016 (2016) 9
15 فصلنامه روان شناسی و دین 34 (1395) 85-96
16 شناخت اجتماعی سال پنجم، شماره 1، (پیاپی 9) (1395) 18-32
17
Journal of Circadian Rhythms 14(1) (2016) 1-8
18 تعلیم و تربیت استثنایی - سازمان آموزش و پرورش شماره 8 پیاپی 136 (1394) 5 - 14
19 فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی سال پنجم شماره 19 (1394) 143-161
20 فصلنامه کودکان استثنایی سال چهاردهم،شماره3 ، پاییز 93 (1393) 43-54
21
مجله پژوهش و سلامت 4 (1393) 911-919
22
JOURNAL OF PSYCHOLOGY & BEHAVIORAL STUDIES 2(2) (2014) 63-69
23 دوره1-شماره 1 (2013) 99-118
24 مطالعات زن و خانواده سال اول شماره اول (1392) 99-119
25
Life Science Journal Volume 10, Number 1 (2013) 1260-1267
26 فصلنامه روان شناسی نظامی سال دوم شماره پنجم (1390) 1-16