سیدمسعود ذوالحواریه

صفحه نخست /سیدمسعود ذوالحواریه
سيدمسعود ذوالحواريه
نام و نام خانوادگی سیدمسعود ذوالحواریه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه علوم درمانگاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / جراحی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 3 (1398) 15-23
2
Central European Journal of Urology 73 (2020) 68-73
3
AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE 101 (2019) 749 - 752
4 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 2 (1397) 3-10
5
Iranian Journal of Basic Medical Sciences 20 (2017) 760-775
6 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1 (1396) 220-229
7
Gene, Cell and Tissue 11 (2016) 4
8
Iranian Journal of Parasitology 11 (2016) 4
9
Iranian Journal of Ruminants Health Research 1 (2016) 21-30
10 پژوهش های علوم دامی ایران 8 (1395) 271-283
11
Iranian Journal of Parasitology 11 (2016) 131-135
12 التیام 3 (1394) 70-75
13 تحقیقات تولیدات دامی 4 (1393) 75-88
14
Anatomical Sciences Journal 11 (2014) 59-65
15
Vol. 14, No. 4 (2013) 277-282
16
8(2) (2013) .
17
Iranian Journal of Veterinary Research vol 14 , no 4 (2013) 6