علی دلجو

صفحه نخست /علی دلجو
نام و نام خانوادگی علی دلجو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه بیوتکنولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Agriculturae Conspectus Scientificus 84(2) (2019) 179-188
2 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند دوره 32 شماره 2 (1395) 173-183
3
PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS 22(3) (2016) 321-330
4
Iranian Journal of Biotechnology 14(2) (2016) 24-32
5
Biotechnologia 97(2) (2016) 87-94
6
PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS DOI 10.1007/s12298-015-0330-2 (2015) 1-9
7
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 122 (2015) 321-329
8
Annals of Animal Science 15 (2015) 337-348
9
GENE 524 (2013) 296-305
10
GENE 524 (2013) 296-303