فرشاد دشتی

صفحه نخست /فرشاد دشتی
فرشاد دشتي
نام و نام خانوادگی فرشاد دشتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 ویراستاری --- 1390
2 نقد و ویرایش علمی --- 1390