فرشاد دشتی

صفحه نخست /فرشاد دشتی
فرشاد دشتي
نام و نام خانوادگی فرشاد دشتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک، بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران - ایران، همدان - 12 تا 14 شهریور 1397
2 اولین کنفرانس بین المللی علوم باغبانی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران - ایران، تهران - 13 تا 16 شهریور 1396
3 اولین کنفرانس بین المللی علوم باغبانی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران - ایران، تهران - 13 تا 16 شهریور 1396
4 اولین کنفرانس بین المللی علوم باغبانی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران - ایران، تهران - 13 تا 16 شهریور 1396
5 اولین کنفرانس بین المللی علوم باغبانی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران - ایران، تهران - 13 تا 16 شهریور 1396
6 اولین کنفرانس بین المللی علوم باغبانی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران - ایران، تهران - 13 تا 16 شهریور 1396
7 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، اهواز - 05 تا 08 بهمن 1394
8 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، اهواز - 05 تا 08 بهمن 1394
9 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، اهواز - 05 تا 08 بهمن 1394
10 دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست - ایران، تهران - 16 تا 18 اسفند 1393
11 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
12 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
13 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
14 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
15 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
16 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
17 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
18 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
19 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
20 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
21 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
22 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392