فرشاد دشتی

صفحه نخست /فرشاد دشتی
فرشاد دشتي
نام و نام خانوادگی فرشاد دشتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
GENE EXPRESSION PATTERNS 34 (2019) 119059-...
2 علوم و فنون باغبانی ایران 20 (1398) 43-50
3 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 269-278
4 پژوهش های تولید گیاهی 25 (1397) 119-135
5 علوم باغبانی ایران دوره 38 شماره 3 (1396) 623-633
6 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند دوره 32 شماره 2 (1395) 173-183
7
NEOTROPICAL ENTOMOLOGY 44 (2015) 643-650
8 علوم باغبانی ایران دوره 46 شماره 2 (1394) 303-312
9 علوم باغبانی ایران دوره 46 شماره 1 (1394) 63-75
10 تولید محصولات زراعی و باغی 15 (1394) 143-152
11
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION 47 (2015) 855-860
12
Horticulture Environment and Biotechnology 56(3) (2015) 376-382
13
Journal of Central European Agriculture 16(4) (2015) 445-462
14 پژوهش آب در کشاورزی جلد 29 شماره 1 (1394) 75-86
15 فنآوری تولیدات گیاهی چهاردهم شماره2 (1393) 163-179
16 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 1-16
17 مجله سلامت و محیط 7(2) (1393) 195-204
18 علوم باغبانی 28-1 (1393) 96-106
19
PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION 300-5 (2014) 1021-1030
20 دوره 44- ش1 (2014) 11-20
21
Archives of Phytopathology and Plant Protection 47 (2014) 499-507
22
Archives of Phytopathology and Plant Protection 47 (2014) 29-41
23
International Journal of Environmental Science and Technology بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست - انجمن محیط زیست ایران 10 (1392) 133-140
24 13-ش1 (2013)
25 علوم و فنون باغبانی ایران 14 (1392) 169-178
26 1- ش1 (2013) 61-69
27 14- ش2 (2013) 169-178