فرشاد دشتی

صفحه نخست /فرشاد دشتی
فرشاد دشتي
نام و نام خانوادگی فرشاد دشتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بهار بزن بیرانوند فرشاد دشتی --- 1399/12/26
2 یگانه منوچهری خوشینانی فرشاد دشتی --- 1399/12/20
3 عرفان حسینی فرود محمد سیاری فرشاد دشتی 1399/12/20
4 بیتا خوانساری نژاد فرشاد دشتی دوستمراد ظفری 1399/12/18
5 مهسا ملک زاده همدانی حسن ساری خانی فرشاد دشتی 1399/12/16
6 مهسا دبیری حسن ساری خانی فرشاد دشتی 1399/08/28
7 غزال احمدی فرشاد دشتی حسن ساری خانی 1399/08/25
8 سپیده پارساجو فرشاد دشتی --- 1399/08/21
9 علیرضا میساموگوئی فرشاد دشتی حسن ساری خانی 1398/11/30
10 صدیقه عموزاده فرشاد دشتی حسن ساری خانی 1398/06/30
11 طیبه سلیمانی فریسار فرشاد دشتی علی اکبر صفری سنجانی 1398/04/30
12 آزاده حیدریان ابراهیم احمدی فرشاد دشتی 1397/11/28
13 مهدی کارگزار فرشاد دشتی --- 1397/11/28
14 زهرا محمدیان صمیم فرشاد دشتی --- 1397/11/27
15 زینب مقدم شهرتی فرشاد دشتی احمد ارشادی 1397/11/27
16 ناهید مرادی معتقد فرشاد دشتی --- 1396/11/25
17 فهیمه قائمی زاده فرشاد دشتی علیرضا شافعی نیا 1396/11/24
18 احسان کشاورزیان احمد ارشادی فرشاد دشتی 1395/10/22
19 فریاد بهمنی فرشاد دشتی احمد ارشادی 1395/07/05
20 داریوش رفیعی پور فرشاد دشتی --- 1395/06/16
21 مریم ستایش جلالی فرشاد دشتی احمد ارشادی 1394/11/20
22 فاطمه سادات حسینی فرشاد دشتی علی دلجو 1394/10/30
23 حجت قهرمانی مجد فرشاد دشتی --- 1394/07/14
24 امیر خاکی فرشاد دشتی --- 1394/06/31
25 زینت حسینی فرشاد دشتی --- 1394/06/22
26 سمیه عرفان منش فرشاد دشتی خسرو پرویزی 1394/06/18
27 --- فرشاد دشتی --- 1393/12/20
28 --- فرشاد دشتی --- 1393/10/24
29 زهرا دهقان منصور غلامی فرشاد دشتی 1393/09/03
30 احمدرضا عباسی فر فرشاد دشتی عبدالکریم چهرگانی راد 1393/01/27
31 سارا ندری پویا زمانی احمد احمدی 1392/07/07
32 سارا ندری پویا زمانی احمد احمدی 1392/07/07
33 خسرو پرویزی فرشاد دشتی محمود اثنی عشری 1392/06/20
34 شیوا بذل فرشاد دشتی مجتبی دلشاد 1391/11/28
35 مهرانگیز جیرانیان فرشاد دشتی حسین بیات 1391/11/26
36 مهرانگیز جیرانیان فرشاد دشتی علی اکبر صفری سنجانی 1391/11/26
37 طاهره خادمی منفرد فرشاد دشتی علی اکبر صفری سنجانی 1391/11/12
38 طاهره خادمی منفرد فرشاد دشتی حسین بیات 1391/11/12