فرشاد دشتی

صفحه نخست /فرشاد دشتی
فرشاد دشتي
نام و نام خانوادگی فرشاد دشتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 269-278
2 پژوهش های تولید گیاهی 25 (1397) 119-135
3 علوم باغبانی ایران دوره 38 شماره 3 (1396) 623-633
4 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند دوره 32 شماره 2 (1395) 173-183
5
NEOTROPICAL ENTOMOLOGY 44 (2015) 643-650
6 علوم باغبانی ایران دوره 46 شماره 2 (1394) 303-312
7 علوم باغبانی ایران دوره 46 شماره 1 (1394) 63-75
8 تولید محصولات زراعی و باغی 15 (1394) 143-152
9
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION 47 (2015) 855-860
10
Horticulture Environment and Biotechnology 56(3) (2015) 376-382
11
Journal of Central European Agriculture 16(4) (2015) 445-462
12 پژوهش آب در کشاورزی جلد 29 شماره 1 (1394) 75-86
13 فنآوری تولیدات گیاهی چهاردهم شماره2 (1393) 163-179
14 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 1-16
15 مجله سلامت و محیط 7(2) (1393) 195-204
16 علوم باغبانی 28-1 (1393) 96-106
17
PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION 300-5 (2014) 1021-1030
18 دوره 44- ش1 (2014) 11-20
19
Archives of Phytopathology and Plant Protection 47 (2014) 499-507
20
Archives of Phytopathology and Plant Protection 47 (2014) 29-41
21
International Journal of Environmental Science and Technology بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست - انجمن محیط زیست ایران 10 (1392) 133-140
22 13-ش1 (2013)
23 علوم و فنون باغبانی ایران 14 (1392) 169-178
24 1- ش1 (2013) 61-69
25 14- ش2 (2013) 169-178