حمیدرضا دزفولیان

صفحه نخست /حمیدرضا دزفولیان
نام و نام خانوادگی حمیدرضا دزفولیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی صنایع
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
وبسایت
پست الکترونیک