اشرف دانشخواه

صفحه نخست /اشرف دانشخواه
نام و نام خانوادگی اشرف دانشخواه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ARS Mathematica Contemporanea 17 (2019) 617-626
2
DISCRETE MATHEMATICS 342 (2019) 1159-1169
3
International Journal of Group Theory 8 (2019) 35-42
4
RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO DELLA UNIVERSITA DI PADOVA 138 (2017) 115-127
5
Bulletin of the Korean Mathematical Society 54 (2017) 2029–2041
6
MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK 184 (2017) 175–184
7
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 38 (2017) 32–44
8
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA 45 (2017) 4099–4108
9
Journal of Algebra and its Application 15 (2016) 1650033
10
BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 94 (2016) 254-265
11
Designs, Codes and Cryptography 0925-1022 (2015) 1-15
12
JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 94 (2013) 289–303