امیرسامان خیرخواه قه

صفحه نخست /امیرسامان خیرخواه قه
اميرسامان خيرخواه قه
نام و نام خانوادگی امیرسامان خیرخواه قه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی صنایع
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Industrial and Systems Engineering 12(1) (2019) 147-166
2 مهندسی صنایع و مدیریت 34.1 (1397) 53-64
3
International Journal of Management Science and Engineering Management 14 (2019) 33-46
4
Uncertain Supply Chain Management 6 (2018) 213-228
5
International Journal of Process Management and Benchmarking 8(3) (2018) 340-366
6
International Journal of Services and Operations Management 29(1) (2018) 59-84
7
Scientia Iranica 25(1) (2018) 410-430
8
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 115 (2018) 520-531
9
Computational and Mathematical Organization Theory 24 (2018) 51-98
10 مهندسی حمل و نقل 9(1) (1396) 17-36
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE 24(5) (2017) 505-525
12
Production Engineering 11 (2017) 495-509
13
International Journal of Applied Operational Research 7(2) (2017) 69-86
14 مهندسی صنایع 50(2) (1395) 279-293
15
International Journal of Industrial Engineering and Production Research 27(4) (2016) 353-371
16
Production Engineering 10 (2016) 615-632
17 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید 7 (1395) 1-15
18
DIGITAL HEALTH 2 (2016) 1-14
19
IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT 63 (2016) 259-273
20
Production Engineering 10(2) (2016) 175-184
21
International Journal of Industrial Engineering Computations 7(2) (2016) 309-322
22
International Journal of Supply and Operations Management 2(4) (2016) 1079-1101
23
international journal of production reserach 54 (2016) 459-471
24 مدیریت زنجیره تأمین - دانشگاه امام حسین (ع) 49 (1394) 18-35
25
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 80 (2015) 31-45
26
International Journal of Industrial Engineering مهندسی صنایع - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 11 (1394) 375-389
27
IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT 62 (2015) 396-410
28
Journal of optimization in Industrial Engineering 18 (2015) 13-26
29
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING 28 (2015) 470-487
30
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 77 (2015) 51-66
31
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH Volume 132, Issue 2 (2015) 551-563
32
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 78 (2015) 1-18
33 مدیریت سلامت 17(57) (1393) 11-25
34 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 25 (1393) 344-363
35 مهندسی و مدیریت کیفیت 3 (2) (1392) 89-101
36 مدیریت زنجیره تأمین - دانشگاه امام حسین (ع) سال چهاردهم، شماره 38 (1391) 32-43
37
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS Volume 132, Issue 2 (2011) 258–270