عبدالحسین خدام محمدی

صفحه نخست /عبدالحسین خدام محمدی
عبدالحسين خدام محمدي
نام و نام خانوادگی عبدالحسین خدام محمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 78 (2018) 243
2
CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY 34 (2017) 25006
3
European Physical Journal Plus 131 (2016) 398
4
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D 10 (2014) 1450081