غلام خداکرمیان

صفحه نخست /غلام خداکرمیان
غلام خداكرميان
نام و نام خانوادگی غلام خداکرمیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری شناسی گیاهی گرایش پروکاریوت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 70 (2019) 268-277
2 آفات و بیماریهای گیاهی 86 (1397) 147-161
3
Biological Journal of Microorganisms 7 (2019) 77-90
4
International Journal of Environmental Sciences and Technology 16 (2019) 7643–7652
5
Biological Journal of Microorganisms 6 (2018) 39-52
6
Iran Agricultural Research 37 (2018) 105-113
7
پژوهش های ژنتیک گیاهی 4 (1397) 105-113
8
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 5 (2018) 161-162
9
GENETICA 50 (2018) 231-242
10 آفات و بیماریهای گیاهی- موسسه تحقیقات آفات گیاه پزشکی 85 (1396) 155-166
11
BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY 60 (2017) e17160374
12 Biological Journal of Microorganisms 23 (2017) 35-48
13 مهار زیستی در گیاه پزشکی 5 (1396) 1-13
14 Biological Journal of Microorganisms 3 (2017) 46-58
15
AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY DOI 10.1007/s13313-017-0513-0 (2017) DOI 10.1007/s13313-0
16 بیماریهای گیاهی - انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران 53 (1396) 165-174
17 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند 33 (1396) 101-113
18 مجله دنیای میکروب ها 1 (1396) 59-68
19 پژوهش های پنبه ایران 5 (1396) 1-14
20
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 99 (2017) 533-543
21
Acta Scientiarum - Animal Sciences v39, n2 (2017) 157-162
22
BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY 59 (2016) 2016
23
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 146(4) (2016) 837-846
24 مجله دنیای میکروب ها 9 (1395) 25 تا29
25 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی - انجمن ایمنی زیستی ایران دوره پنجم شماره 2 (1395) 67-75
26
Journal of Crop Protection 5(4) (2016) 565-574
27
Phytopathogenic Mollicutes 6 (1) (2016) 2249-4677
28
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 98(2) (2016) 369-377
29
FEMS MICROBIOLOGY LETTERS 363 (2016) doi: 10.1093/femsle/
30 فن آوری زیستی در کشاورزی 14 (1394) 56-66
31 مهار زیستی در گیاه پزشکی 3 (1394) 59-75
32
Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 65 (2015) 2219-2227
33
Phytopathogenic Mollicutes 5(2) (2015) 84-90
34
African Journal of Agricultural Research 10 (2015) 4257-4267
35
Communications in agricultural and applied biological sciences 80 (3) (2015) 611-616
36
Phytopathogenic Mollicutes 5 (1) (2015) 9-18
37
Journal of Pure and Applied Microbiology 9 (2015) 367-374
38 پژوهش های پنبه ایران 3 (1394) 1-14
39 فن آوری زیستی در کشاورزی 13 (1393) 50-63
40
Phytopathogenic Mollicutes 5 (2015) S65-S66
41
Phytopathogenic Mollicutes 5 (2015) S119-S120
42
Phytopathogenic Mollicutes 5(1) (2015) 9-18
43
Phytopathogenic Mollicutes 5 (2015) 565-566
44
Phytopathogenic Mollicutes 5 (2015) 119-120
45
JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY 5 (2014) DOI: 10.1111/jph.123
46
GEODERMA 217-218 (2014) 83-89
47 فن آوری زیستی در کشاورزی 13 (1393) 37-43
48 فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی کشور 44 (1393) 40-44
49
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 4 (2014) 113
50
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 139 (2014) 299-307
51
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 139 (2014) 175-184
52
Journal of Plant Pathology and Microbiology 3 (2014) 31-38
53
Archives of Phytopathology and Plant Protection 47 (2014) 2257-2262
54
Animal Production Science 54 (2014) 299-307
55
Archives of Phytopathology and Plant Protection 47 (2014) 919-929
56
Archives of Phytopathology and Plant Protection 47 (2014) 499-507
57
ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT 28(1) (2013) 36-48
58 36- ش3 (2013)
59 Research Journal of Recent Sciences 49- ش2 (2013) 181-199
60 جلد 36- ش1 (2013)
61 جلد 36- ش1 (2013)
62 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 2- ش1 (1392)
63 گیاه پزشکی -دانشگاه شهید چمران اهواز 10 (1392) 14-19