اکبر خدابخشی

صفحه نخست /اکبر خدابخشی
اكبر خدابخشي
نام و نام خانوادگی اکبر خدابخشی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای برنامه و توسعه 5 (1399) 60-88
2 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 10 (1399) 151-173
3 پژوهشنامه بازرگانی 95 (1399) 41-67
4 مدیریت توسعه فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت تکنولوژی ایران 3 (1398) 127-150
5 سیاست های راهبردی و کلان 28 (1398) 225-255
6 جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2 (1398) 225-255
7 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 31 (1398) 256-275
8
international journal of economic papers 14 (2017) 195-212
9 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران شماره 18 (1395) 223-244
10
International Journal of Management and Humanity Sciences vol.3(3) (2014) 1500-1504
11
International research Journal of Humanities and Invirenement Issue Vol 2, Issue 11 (2014) 6-11
12
International Journal of Business, Managment & Socail Science 3 (1) (2013) 154-162
13
International Journal of Business, Managment & Socail Science 2 (5) (2013) 74-79
14
ASM's International E-Journal of Ongoing Research in Managment Ant IT (2013)
15
International Journal of Business, Managment & Socail Science 3 (1) (2013) 119-127
16
International Journal of Business, Managment & Socail Science 2 (5) (2013) 54-59