اکبر خدابخشی

صفحه نخست /اکبر خدابخشی
اكبر خدابخشي
نام و نام خانوادگی اکبر خدابخشی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2 (1398) 225-255
2 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 31 (1398) 256-275
3
international journal of economic papers 14 (2017) 195-212
4 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران شماره 18 (1395) 223-244
5
International Journal of Management and Humanity Sciences vol.3(3) (2014) 1500-1504
6
International research Journal of Humanities and Invirenement Issue Vol 2, Issue 11 (2014) 6-11
7
International Journal of Business, Managment & Socail Science 3 (1) (2013) 154-162
8
International Journal of Business, Managment & Socail Science 2 (5) (2013) 74-79
9
ASM's International E-Journal of Ongoing Research in Managment Ant IT (2013)
10
International Journal of Business, Managment & Socail Science 3 (1) (2013) 119-127
11
International Journal of Business, Managment & Socail Science 2 (5) (2013) 54-59