سعید خدابخش

صفحه نخست /سعید خدابخش
سعيد خدابخش
نام و نام خانوادگی سعید خدابخش
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی- رسوب شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم زمین سال 29 شماره 113 (1398) 211-220
2 نشریه هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز سال چهارم شماره 1 (تابستان 1398) (1398) 42 -53
3
Geopersia 9 (1) (2019) 89-109
4 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی XX (1397) XX
5
Arabian Journal of Geosciences 11 (2018) 788
6 رخساره های رسوبیJournal of Engineering Geology 8 (1397) -
7 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 24 (1397) 102-124
8 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 22 (1396) 1-9
9 رسوب شناسی کاربردی 9 (1396) 99-115
10 فصلنامه کواترنری ایران 4 (1396) 367-378
11 رسوب شناسی کاربردی 5 (1395) 71-83
12
MARINE GEOLOGY 380 (2016) 44-66
13 رسوب شناسی کاربردی 4 (1394) 75-89
14 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 17 (1394) 91-99
15 رسوب شناسی کاربردی 5 (1394) 29-42
16 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 16 (1393) 98-107
17 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران پاییز وزمستان 1393، جلد هفتم، شماره 3 و4، صفحه 1 ت (1393) 1-14
18
Geopersia 4 (2014) 25-43
19 رخساره های رسوبیJournal of Engineering Geology 6 (1) (1392) 31-48
20 (6) 1 (2013) 31-48
21
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 46 (2013) 1091–1101