محسن ختن لو

صفحه نخست /محسن ختن لو
محسن ختن لو
نام و نام خانوادگی محسن ختن لو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات فوق لیسانس / حسابداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی - ایران، 1 - 31 خرداد 1393
2
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی - ایران، 1 - 31 خرداد 1393
3
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی - ایران، 1 - 31 خرداد 1393