محسن ختن لو

صفحه نخست /محسن ختن لو
محسن ختن لو
نام و نام خانوادگی محسن ختن لو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات فوق لیسانس / حسابداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES 4 (2014) 5
2
European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 66 (2014) 15
3
International Research Journal of Finance and Economics 123 (2014) 20
4
International Journal of Management and Humanity Sciences 3 (2014) 7