حسن ختن لو

صفحه نخست /حسن ختن لو
حسن ختن لو
نام و نام خانوادگی حسن ختن لو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتر - نرم افزار
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
APPLIED SOFT COMPUTING 97 (2020) 106797-
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS 80 (2020) 103030-...
3
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS 80 (2020) 103028-...
4 مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات 9 (1399) 214-228
5 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز 50 (1399) 1046-1035
6 ارگونومی 8 (1399) 49-58
7
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 79 (2020) 20019-20038
8
VISUAL COMPUTER 36 (2020) 1127-1139
9 سیستمهای غیرخطی در مهندسی برق 6 (1398) 51-73
10
DIGITAL SIGNAL PROCESSING 98 (2020) 102633-...
11 ماشین بینایی و پردازش تصویر 6 (1398) 79-88
12
Signal Image and Video Processing 13 (2019) 1619-1627
13
International Journal of Engineering 32 (2019) 1101-1116
14 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز 49 (1398) 645-656
15
Journal of Information Systems and Telecommunication 7 (2019) 120-133
16
IET Signal Processing 13 (2019) 70-79
17
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS 96 (2019) 33-50
18 فناوری آموزش 13 (1397) 1-10
19
APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 32 (2018) 568-581
20
Acoustics Australia 46 (2018) 269-280
21
Signal Image and Video Processing 12 (2018) 885-893
22
APPLIED ACOUSTICS 140 (2018) 83-91
23
International Journal of Engineering 31 (2018) 250-262
24
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining 6 (2018) 1-12
25
JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS 40 (2017) 486-493
26
MEDICAL IMAGE ANALYSIS 40 (2017) 111-132
27
DIGITAL SIGNAL PROCESSING 62 (2017) 224-237
28
Swarm and Evolutionary Computation 30 (2016) 11-26
29
APPLIED SOFT COMPUTING 43 (2016) 596-618
30 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران - انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 23 (1395) 25-36
31 صنایع الکترونیک - پژوهشگاه الکترونیک ایران 6 (1394) 67-79
32
APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 29 (2015) 766-785
33
JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 99 (2015) 237-243
34 علوم و فناوریهای پدافند نوین 3 (1393) 203-210
35
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA 100 (2014) 1090-1097
36
International Journal of Electrical and Computer Engineering 4 (2014) 548-556
37
journal of research in health science 14 (2014) 157-162
38
Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications 26 (2014) 1450030-1450037
39 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 18 (1392) 73-96
40
Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications 26 (2014) 1450010-1450017