محمد خانجانی

صفحه نخست /محمد خانجانی
محمد خانجاني
نام و نام خانوادگی محمد خانجانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / حشره شناسی کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نامه انجمن حشره شناسی ایران 39(3) (1398) 325-341
2
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 24 (2019) 1249–1260
3
Persian Journal of Acarology 8 (2019) 125-145
4
Journal of Crop Protection 8 (1) (2019) 57 - 67
5 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) جلد 22، شماره 4 (1397) 509-519
6
Persian Journal of Acarology 8 (1) (2019) 11- 18
7
Persian Journal of Acarology 8 (2019) 1-9
8
Iranian Journal of Animal Biosystematics بیوسیستماتیک جانوری - دانشگاه فردوسی مشهد Vil. 14, No. 2 (1397) 137-149
9
JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY 111(6) (2018) 2927-2935
10
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 23 (2018) 2070–2081
11
ACAROLOGIA 58 (4) (2018) 575-880
12
Persian Journal of Acarology 7 (3) (2018) 353–361.
13
Acarina 26 (2018) 111-132
14
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY 44 (6) (2018) 254–261
15 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 7 (1397) 65-76
16
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 23 (2018) 1352-1365
17
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 75 (2018) 25-40
18
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 75 (2018) 1-24
19
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 74 (2018) 347–363
20
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 23 (2018) 223–287
21
BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY 28 (2018) 171–157
22
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 23 (2018) 78-90
23
SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY 59 (2017) 315-317
24 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) 30 (1396) 718-726
25
ZOOTAXA 4337 (2017) 493–508
26
Persian Journal of Acarology 6 (2017) 225–243
27
ACAROLOGIA 57 (2017) 779-789
28
Persian Journal of Acarology 6 (2017) 183-191
29
ACAROLOGIA 57 (2017) 869-876
30
Acarina 1 (2017) 75-86
31
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 22 (2017) 815–823
32
Journal of Biopesticides 10 (2017) 50-59
33
ACAROLOGIA 57 (2017) 465–491
34
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 23 (3) (2017) 405–425
35
ACAROLOGIA 57 (2017) 255–267
36
Journal of Plant Protection Research 56 (2016) 420-427
37
ACAROLOGIA 56 (2016) 603-611
38
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 21 (2016) 1473-1495
39
Persian Journal of Acarology 5 (2016) 291-297
40
Persian Journal of Acarology 5 (2016) 341-350
41 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) 30 (1395) 284-291
42
Acarina 24 (2016) 61-76
43 فنآوری تولیدات گیاهی 16 (1395) 57-67
44
ACAROLOGIA 56 (2016) 195-201
45
Journal of Crop Protection 5 (2016) 49-57
46
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 21 (2016) 398-404
47
ZOOTAXA 4072 (2016) 291-300
48
Acarina 23 (2015) 163–171
49
ZOOTAXA 4032 (2015) 264–276
50
ZOOTAXA 3990 (2015) 235–246
51
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 20 (2015) 423–430
52
Biharean Biologist 9 (2015) 15-21
53 تحقیقات آفات گیاهی 5 (1394) 49-60
54
Persian Journal of Acarology 4 (2015) 221–238.
55
BIOLOGIA 70 (2015) 782—787
56 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 4 (1394) 153-161
57
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY 41 (2015) 344–355
58
ACAROLOGIA 55 (2015) 49–60
59
Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases 9 (2015) 267–273
60
Persian Journal of Acarology 4 (2015) 1-10
61
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 20 (2015) 110–120
62
Entomofauna 36 (2015) 397-412
63
Journal of Crop Protection 3 (2014) 625-630
64
ACAROLOGIA 54(4) (2014) 473-478
65
ACAROLOGIA 54(4) (2014) 453-462
66
ZOOTAXA 3895(2) (2014) 170-182
67
Persian Journal of Acarology 3(4) (2014) 293-309
68
Persian Journal of Acarology 3(4) (2014) 311-320
69
ZOOTAXA 3861(2) (2014) 185-192
70
ZOOTAXA 3847(4) (2014) 567-575
71
ZOOTAXA 3841(3) (2014) 364-378
72
Acarina 22 (2014) 52-60
73
Persian Journal of Acarology 3(3) (2014) 217-234
74
Persian Journal of Acarology 3(3) (2014) 187–202
75
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY 40(5) (2014) 370–383
76
ACAROLOGIA 54(2) (2014) 171-176
77
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 19(2) (2014) 144–153
78 مدیریت آفات کشاورزی 1(1) (1393) 10-22
79
Acarina 22(1) (2014) 40–45
80
Ecologica Montenegrina 1 (2014) 55-63
81
International Journal of Farming and Allied Sciences 3(4) (2014) 430-435
82
Persian Journal of Acarology 3(2) (2014) 129–135
83
Persian Journal of Acarology 3(2) (2014) 163–166
84
Persian Journal of Acarology 3(2) (2014) 153–161
85
Ecologica Montenegrina 1(1) (2014) 18-29
86
International Journal of Farming and Allied Sciences 3(3) (2014) 255-259
87
Biharean Biologist 8 (2014) 12-15
88
ACAROLOGIA 54(1) (2014) 69–79
89 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران 11-2 (1393) 117-136
90
ZOOTAXA 3764 (2014) 14
91
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 63 (2014) 15-35
92
Persian Journal of Acarology 2 (2014) 13
93
Persian Journal of Acarology 3 (2014) 17-26
94
POPULATION ECOLOGY 56 (2014) 185-194
95
Journal of Crop Protection 2 (2013) 209-218
96 32- ش2 (2012) 71-89
97
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY 37 (2011) 102-107