علی حیدریان پور

صفحه نخست /علی حیدریان پور
نام و نام خانوادگی علی حیدریان پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 9 (1398) 10-18
2 مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی ارومیه) 9 (1398) 672-684
3
JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 32 (2019) 1005-1011
4
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 3 (2019) 273-279
5 مطالعات طب ورزشی 23 (1397) 17-32
6 فیزیولوژی ورزشی 4 (1397) 51-68
7 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 2 (1397) 97-106
8 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 5 (1396) 94-104
9
ACTA DIABETOLOGICA 55 (2018) 935-942
10
Medical Laboratory Journal 11 (2017) 27-32
11 مجله فیزیولوژی وفارماکولوژی 3 (1396) 131-139
12
International Journal of Preventive Medicine 5 (2017) 32- 42
13
Iranian journal of diabetes and obesity 2 (2017) 14-20
14 مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی ارومیه) 2 (1396) 145-154
15 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 (1396) 44-58
16 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره 9 شماره 2 (1395) 1375 - 1384
17 مجله علوم پزشکی صدرا دوره 5 شمارها1 (1395) 45 - 56
18 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 23 (1395) 916-925
19 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره 24 شماره 6 (1395) 1 - 10
20 فیزیولوژی ورزشی 4 (1395) 10-18
21 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات و بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 11 (1395) 15-28
22 مجله علوم پزشکی رازی 8 (1395) 1-9
23 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 8 (1395) 11-16
24 فیزیولوژی ورزشی 2 (1395) 12-23
25 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 3 (1395) 12-19
26 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 3 (1395) 15-27
27
International Journal of High Risk Behaviors and Addiction 5 (2016) 5-12
28
Iranian Red Crescent Medical Journal 9 (2016) 16-23
29
Life Science Journal 2 (2016) 14-17
30
International Journal of Applied Exercise Physiology 2 (2016) 1-8
31 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 22 (1394) 119-130
32
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 2 (2015) 1-6
33 ورزش و علوم زیست حرکتی 1 (1394) 12-21
34 Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 17 (2015) 435-439
35 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 (1393) 83-90
36 ورزش و علوم زیست حرکتی 1 (1393) 58-68
37 مجله فیزیولوژی وفارماکولوژی 1 (1393) 101-109
38 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1 (1393) 139-146
39 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار دوره20- شماره3 (1392)
40 دوره 8- شماره3 (2013)
41 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار دوره 20-شماره1 (1392)
42
مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 15 (1392) 22-25
43 س15- ش2 (2012) 109-118
44 ج 2- ش1 (2012) 25-33
45 ش11 (2012) 55-73
46 س15- ش4 (2011)