جواد حمزه ئی

صفحه نخست /جواد حمزه ئی
جواد حمزه ئي
نام و نام خانوادگی جواد حمزه ئی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات
تحصیلات دکترای تخصصی / زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آب و خاک 33 (1398) 897-911
2 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 19-36
3 بوم شناسی کشاورزی 11 (1398) 499-514
4 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 1-17
5 تحقیقات کاربردی خاک 7 (1398) 16-30
6 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 35 (1398) 644-664
7 بوم شناسی کشاورزی 11 (1398) 245-259
8
Journal of Agronomy 17 (2018) 18-27
9 پژوهش های زراعی ایران 3 (1397) 599-614
10 بوم شناسی کشاورزی 10 (1397) 416-429
11 پژوهش های زراعی ایران 2 (1397) 421-434
12 علوم آب و خاک 22 (1397) 223-235
13 علوم باغبانی 32 (1397) 171-183
14 آب و خاک 32 (1397) 113-126
15 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) 16 (1396) 19-32
16
JOURNAL OF PLANT NUTRITION 41 (2018) 807-817
17 تحقیقات آب و خاک ایران 48 (1396) 1015-1029
18 فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 35 (1396) 73-88
19 پژوهش های زراعی ایران 15 (1396) 399-412
20 کشاورزی بوم شناختی 7(2) (1396) 120-133
21 به زراعی کشاورزی 19(1) (1396) 105-117
22 تولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات 9 (1395) 17-35
23 پژوهش های زراعی ایران 14 (1395) 686-698
24 بوم شناسی کشاورزی 8 (1395) 490-504
25
Journal of Applied Horticulture 18 (2016) x
26 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) 30 (1395) 396-406
27 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 25 (1395) 131-141
28 تولید محصولات زراعی و باغی 19 (1395) 97-108
29
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 38 (2016) 1-14
30 بوم شناسی کشاورزی 8 (1395) 82-94
31 تولید محصولات زراعی و باغی 18 (1394) 279-289
32
Soil & Tillage Research 157 (2016) 73-82
33
FOREST PATHOLOGY 46 (2016) 353-361
34 دانش کشاورزی و تولید پایدار 25 (1394) 1-13
35 کشاورزی بوم شناختی 5(1) (1394) 102-113
36 علوم باغبانی 29 (1394) 87-94
37 بوم شناسی کشاورزی 7 (1394) 99-108
38 تولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات 8 (1394) 143-159
39 دانش آب و خاک 24 (1393) 261-271
40 دانش کشاورزی و تولید پایدار 24 (1393) 85-96
41 دانش کشاورزی و تولید پایدار ویژه نامه نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار (1393) 75-90
42 علوم آب و خاک 70 (1393) 147-156
43 پژوهش های حبوبات ایران 5 (1393) 1-10
44
JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 4(2) (2015) 202-207
45
Journal of Applied Horticulture 16(1) (2014) 61-65
46 دانش کشاورزی و تولید پایدار 24 (1393) 61-74
47 دانش کشاورزی و تولید پایدار 24 (1393) 35-47
48
Iran Agricultural Research 33 (2014) 63-72
49 تولید محصولات زراعی و باغی 12 (1393) 211-220
50 پژوهش های زراعی ایران 12 (1393) 328-334
51 فصلنامه پژوهش در اکوسیستمهای زراعی 1 (1393) 45-54
52 به زراعی کشاورزی 4 (1392) 151-163
53 فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی س1-ش1 (1392) 76-84
54 س3- ش10 (2014)
55 جلد 23- ش4 (2013)
56 جلد 23- ش4 (2013)
57 دانش زراعت 6 (1392) 1-12
58 دانش زراعت 6 (1392) 25-36
59 س3- ش8 (2013)
60 دانش زراعت س5- ش8 (1391)
61 س2-ش3 (2012)
62 12- ش1 (2012)