حاتم حسینی

صفحه نخست /حاتم حسینی
حاتم حسيني
نام و نام خانوادگی حاتم حسینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم اجتماعی
تحصیلات دکترای تخصصی / جمعیّت شناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 توسعه محلی (روستایی - شهری) Journal of Community Development دوره یازدهم، شماره 1 (1398) 147-172
2 فصلنامه ی مطالعات جمعیّتی دوره 4، شماره 2 (1398) 7-34
3 نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 11 (1397) 83-117
4
WOMEN & HEALTH 59(3) (2018) 318-333
5
JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE doi: 10.1017/S0021932017000232 (2017) 1-15
6 مطالعات زن و خانواده دوره 5، شماره 2 (1396) 193-220
7
Archives of Iranian Medicine 20(5) (2017) 282-287
8 جمعیت - سازمان ثبت احوال 22 (1396) 19-46
9 مطالعات زن و خانواده دوره ی 4، شماره ی 1، بهار و تابستان 1395 (1395) 84-63
10 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان دوره ی 14، شماره ی 1، بهار 1395 (1395) 155-185
11 جامعه شناسی کاربردی سال بیست و هفتم، شماره ی پیاپی (61)، شماره ی اوّل (1395) 113-128
12 نامه انجمن جمعیت شناسی ایران سال نهم، شماره ی 17 (1395) 139-166
13 بررسی های آمار رسمی ایران سال 25، شماره 1 (1394) 1-18
14 مطالعات راهبردی زنان 67 (1394) 45-83
15
JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE Published Online (2015) 1-14
16
JOURNAL OF COMPARATIVE FAMILY STUDIES Volume XLV, Number 3 (2014) 389-403
17 ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال هیجدهم، شماره ی 1 (1393) 35043
18 ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (17) 9 (1392) 572-581
19 دوره 14-شماره 2 (2013) 151-175
20 (17) 5 (2013) 316-324
21 فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران (10) 36 (1392) 61-80
22 (17) 3 (2013) 181-190
23 دوره11- شماره 1 (2013) 101-118
24 (15)58 (2013) 121-162
25 دوره 10-شماره 4 (2013) 57-78
26 مطالعات فرهنگی و ارتباطات (8) 28 (1391) 147-169
27 (2012) 22-46
28 (6) 12 (2011) 102-121