مصطفی حسینی

صفحه نخست /مصطفی حسینی
نام و نام خانوادگی مصطفی حسینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانهای خارجی
تحصیلات دکترای تخصصی / ادبیات انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات زبان و ترجمه 3 (1398) 53 - 73
2 نقد ادبی - مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس س12، ش 48 (1398) 7- 32
3 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 6 (1398) 67-87
4 نامه فرهنگستان 17/1 (1397) 35 - 58
5 مطالعات زبان و ترجمه 2 (1395) 113-128
6 نقد ادبی - مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دوره 9، شماره 33، (1395) 207-214
7 نامه فرهنگستان 1/7 (1395) 229-235
8 پژوهش های ادبیات تطبیقی 1 (1395) 1-24
9 نامه فرهنگستان 12 (1394) 243-294
10 نامه فرهنگستان 12 (1394) 250-258
11 مطالعات ترجمه - خصوصی 52 (1394) 7-18
12 نامه فرهنگستان 11 (1394) 250-255