معصومه حسنی موسوی

صفحه نخست /معصومه حسنی موسوی
نام و نام خانوادگی معصومه حسنی موسوی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی تجزیه
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
iranian chemical communication 6 (2018) 461-473
2
Small 14 (2018) 1704288-1704263
3
Small 14 (2018) 1703838-1703855
4
CATALYSIS LETTERS 147 (2017) 2083–2099
5
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 31 (2017) e3883
6
SYNLETT 28 (2017) 1173-1176
7
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 13 (2016) 449-455
8
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF CHEMISTRY-SUID-AFRIKAANSE TYDSKRIF VIR CHEMIE 68 (2015) 208-2014
9
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 241-248
10
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 9
11
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 1137–1145